BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr. 174/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 23 lutego 2010
w sprawie: wymagań jakie należy spełniać starając się o zezwolenie na prowadzenie schronisk dla zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych, jak również na wykonywanie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005 roku nr. 236 poz. 2008) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą
wyłapywane, nie mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, który posiada:
- odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą ustawienie metalowych klatek w
ilości równej co najmniej czterech, odpowiadających wielkością średniej wielkości
zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający przesuwanie się klatek w czasie transportu
oraz zapewniający prawidłową wentylację,
- zadaszenie i ściany izolowane w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami
atmosferycznymi,
- dostateczną wentylację i w miarę potrzeby ogrzewanie,
- podłogę z odpowiednią nawierzchnią zapewniającą przyczepność kończyn oraz
umożliwiającą utrzymanie higieny
2) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną
3) posiadać co najmniej trzy letnie doświadczenie w zakresie technicznego oraz
technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej
stałe świadczenie usług
5) posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed
przewiezieniem ich do schroniska,
2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi
dokumentami,
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do Krajowego
rejestru Sądowego,
2) umowa kupna –sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków, o
których mowa w ust. 1 pkt. 1
3) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
4) umowa o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia, w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk,
5) umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, miejsca o którym mowa w ust. 1 pkt. 5

§ 2
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać
następujące wymagania:
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt ,
2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt. 1,
3) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 roku nr. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami),
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać,
2. Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami,
3. §1 ust.3 stosuje się odpowiednio.

§ 3
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien
spełniać następujące wymagania :
1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2) posiadać tytuł prawny do terenu na którym prowadzona ma być działalność o której
mowa w pkt.1
3) posiadać zezwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 roku nr.
207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed
zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i srodki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i
ich części,
2. Powyższe wymagania powinny być uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami
3. § 1 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Zbójnej.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 24 lut 2010 13:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 818 razy