BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 184/10

z dnia: 29 marca 2010 roku
w sprawie: sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy Zbójna, na cele mieszkaniowe, na rzecz najemcy.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 Nr 223,
poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241)
i art. 25 ust.1, art. 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/ Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590) oraz § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem
mieszkalnym, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 111/7, o powierzchni 0,1111 ha
położoną we wsi Pianki, stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę
Wieczystą KW LM1L00005107/5 o wartości 35.330,00 zł (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy trzysta trzydzieści złotych ).
2. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43. ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535
z późn. zm. ), ponieważ sprzedaż dotyczy budynku używanego będącego przedmiotem
umowy najmu.
3. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na rzecz najemcy Haliny Nowak zam. Pianki Nr 11, 18-416 Zbójna,
z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę
majątkowego, zgodnie z § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata
i pomniejsząną o 30 %, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/114/10 Rady Gminy Zbójna z dnia
24 lutego 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny
nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Pianki na działce Nr 111/7, będącej
własnością komunalną Gminy Zbójna, sprzedawanej na cele mieszkaniowe.

§ 2
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Kupująca – Halina Nowak zam. Pianki Nr 11
18-416 Zbójna.
§ 3
Wykonanie zarządzenia i przygotowanie dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 29 mar 2010 15:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 808 razy