BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 191/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 19 kwietnia 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 831, będącej własnością Gminy Zbójna
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)
i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust.1 art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 , z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, i z 2010 r. Nr 28, poz.146)
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 )
Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się II przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości Nr 831 o powierzchni 1,6710 ha, położonej
we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę
Wieczystą KW LM1L/00024947.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna w Sołectwie Dobry Las.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 19 kwi 2010 15:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 796 razy