BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie 211/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 22 lipca 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230),
art. 25 ust.1, art. 34 ust 1 pkt 3 i art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651),
§ 3 ust. 2 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
i najmu na okres dłuższy niż 3 lata,
oraz § 1 uchwały Nr XXV/128/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży wyodrębnione własnościowe prawo do lokali mieszkalnych
w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 wraz z przynależnymi do lokali
piwnicami i udziałami w częściach wspólnych budynku oraz w działce położonej
w Kuziach Nr 462/9 o powierzchni 1314 m2 stanowiącej własność Gminy Zbójna,
zapisanej w Księdze Wieczystej KW 38804, wymienione w wykazie stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nieruchomości, o których mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom
lokali mieszkalnych, wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia, zgodnie
z § 3 pkt 2 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
3. Od ceny nieruchomości, których mowa w ust.1 zostaje udzielona 50 % bonifikata zgodnie
z § 1 uchwały Nr XXV/128/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwie Kuzie.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 22 lip 2010 12:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 831 razy
Ilość edycji: 1