BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 214/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie: terminu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna i powołania komisji do spraw konsultacji.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568, z 2004 r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku
z art. 8 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości
i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141),
oraz § 2 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXV/124/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 1 czerwca 2010 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 148, poz.1898 z dnia 23 czerwca 2010 r.), Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Parzychy – części wsi Zbójna w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy z „części wsi Zbójna , na „wieś Parzychy” w Wykazie urzędowych nazw miejscowości w Polsce, wprowadzonym w życie Zarządzeniem Nr 15 Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lipca 1980 roku w sprawie ustalenia wykazu miejscowości w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ( Dz.Urz. MAGTiOŚ Nr 4, poz. 9 )
w dniu 30 sierpnia 2010 ( poniedziałek ) w godzinach od 1300 do 1700
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna
znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64.
§ 2. Konsultacje z mieszkańcami, o których mowa w § 1 przeprowadzi i sporządzi dokument zawierający wyniki konsultacji komisja do spraw konsultacji, którą powołuje się
w następującym składzie:
1/ Zofia Bernard - Przewodnicząca Komisji
2/ Iwona Brulińska – Członek Komisji,
3/ Zdzisława Samul – Członek Komisji.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

§ 4.
1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.
2. Skuteczne powiadomienie mieszkańców miejscowości Parzychy – części wsi
Zbójna stwierdza się na podstawie dokumentu potwierdzającego przesłanie
zarządzenia za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do przedstawiciela wnioskodawców zmiany określenia rodzaju miejscowości Parzychy
z „części wsi Zbójna, na „wieś Parzychy”, z prośbą o powiadomienie wszystkich mieszkańców tej miejscowości.

Wójt Gminy Zbójna - Zenon Białobrzeski
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 13:46
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 915 razy