BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 215/10 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 5 sierpnia 2010 roku
w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna, położonych w Kuziach.
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, i z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230).
i art. 38 ust.1-2, art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/ Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości położonych we wsi Kuzie, stanowiących własność
Gminy Zbójna, posiadających Księgę Wieczystą KW LM1L/00014100:
1/ działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 3/1, o powierzchni 0,30 ha,
2/ działkę oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 14/3, o powierzchni 0,17 ha,

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej Urzędu Gminy Zbójna oraz w Sołectwie Kuzie.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 sie 2010 13:49
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 821 razy