BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 52/18 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

z dnia: 27 lipca 2018 r.
w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Zbójna

                  

            Na podstawie art. 30 ust.2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2018, poz. 121/ oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r, poz.1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1


 1. Ogłasza się III przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbójna, położonej w Laskach na działce Nr 237 o powierzchni 0,6330 ha.

 


 1. Ogłasza się III przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie działki gruntu, położonej w Laskach
  na nieruchomości oznaczonej Nr 83 o powierzchni 0,1280 ha stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 


 1. Ogłasza się III przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 3
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie działki gruntu, położonej w Piankach
  na nieruchomości oznaczonej Nr 151 o powierzchni 0,1440 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 


 1. Ogłasza się III przetarg ustny, nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 4
  do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Zbójna, położonej w Kuziach na działce Nr 14/3 o powierzchni 0,1770 ha.

 

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w Sołectwach, na obszarze których położone są powyższe nieruchomości a także na internetowym serwisie prasowym PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

                                                                                Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 52/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki


 

 

Pow.
w ha


 

 

Położenie


 

Nr Księgi Wieczystej


 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł


 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 


1


2


4


5


6


7


237


 

 

 

0,6330


 

 

 

Laski


 

 

KW LM1L/000
24970


 

19.800,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 


 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                                                  

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski i ok. 50 m od kilku siedlisk kolonijnych.
Dojazd do nieruchomości po utwardzonej drodze powiatowej Zbójna - Dąbrówka.
Działka użytkowana jako las, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 35 lat.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski. Przez działkę przebiega linia energetyczna.
Wg ewidencji gruntów: N – 0,6330 ha.


I przetarg odbył się 21 czerwca 2018 r.

II przetarg odbył się 24 lipca 2018 r.

   Przetarg III odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 1.000,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 23 sierpnia 2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                          

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

                                                                              Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 52/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 27.07. 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki


 

 

Pow.
w ha


 

 

Położenie


 

Nr Księgi Wieczystej


 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł


 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 


1


2


4


5


6


7


83


 

 

 

0,1280


 

 

 

Laski


 

 

KW LM1L/000
24970


 

2.300,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 


 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                                    

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona w zabudowanej części wsi Laski. Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym na ok. 50% powierzchni,
w wieku ok. 5 lat. Na działce znajduje się słupowa stacja transformatorowa i przebiega przez nią linia energetyczna.
Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego i siedlisk wsi Laski.
Wg ewidencji gruntów: RVI – 0,0130, Br-RVI – 0,1150 ha.
Przetarg I odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Przetarg II odbył się w dniu 24 lipca 2018 r.

     Przetarg III odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 120,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 23 sierpnia 2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                      Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

                       Załącznik Nr 3

                                                                                                                                                                                                 do Zarządzenia Nr 52/18                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki


 

 

Pow.
w ha


 

 

Położenie


 

Nr Księgi Wieczystej


 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł


 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 


1


2


4


5


6


7


151


 

 

 

0,1440


 

 

 

Pianki


 

 

KW LM1L/000
24969/4


 

5.500,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 


 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                                      

       Nieruchomość niezabudowana, o lekkim pochyleniu, nie ogrodzona, położona ok. 1.2 km
od zabudowanej części wsi Pianki.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze, zarośnięty drzewami i krzewami.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 40 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Bz – 0,1440 ha.

Przetarg I odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Przetarg II odbył się w dniu 24 lipca 2018 r.


   Przetarg III odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 300,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 23 sierpnia 2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                          

 

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                            

                                                                               Załącznik Nr 4

                                                                                                                                                                                                do Zarządzenia Nr 52/18                                                                                                                                                                        Wójta Gminy Zbójna                                                                                                                                                                                          z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Wójt Gminy Zbójna

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Zbójna.

 

 

 

Nr działki


 

 

Pow.
w ha


 

 

Położenie


 

Nr Księgi Wieczystej


 

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł


 

Przeznaczenie

w planie miejscowym

i sposób zagospodarowania

 


1


2


4


5


6


7


14/3


 

 

 

0,1770


 

 

 

Kuzie


 

 

KW LM1L/000
14100/2


 

5.700,00 zł

+ należny podatek VAT wg 23 % stawki
w zależności od przeznaczenia działki
przez nabywcę

 


 

Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość niezabudowana, wykorzystywana
jako działka leśna.

                                                                                                                                                            

       Nieruchomość niezabudowana, płaska, nie ogrodzona, położona ok. 100 m od zabudowanej części wsi Kuzie.
Dojazd do nieruchomości po nieutwardzonej drodze wiejskiej.
Użytkowana jako działka leśna, o zwartym drzewostanie sosnowym w wieku ok. 25 lat.

Znajduje się w otoczeniu kompleksu leśnego.
Wg ewidencji gruntów: Ls VI – 0,1770 ha.


Przetarg I odbył się w dniu 21 czerwca 2018 r.

Przetarg II odbył się w dniu 24 lipca 2018 r.


   Przetarg III odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. o godzinie 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Warunkiem niezbędnym uczestniczenia przez osoby fizyczne i prawne w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium w pieniądzu, w wysokości 300,00 zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu 23 sierpnia 2018 r. Wadium należy uiścić, podając położenie i Nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel.0-86 214-00-60.                                                                                        

Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                    Zenon Białobrzeski                                      

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 lip 2018 11:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 374 razy