BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

czwartek, 30 kwi 2015 12:27
Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

środa, 11 mar 2015 09:30
Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

czwartek, 12 lut 2015 09:32
Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227) zawiadamia się
Czytaj całość

„Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”

wtorek, 3 gru 2013 12:24
ogłoszenie
W związku z realizacją projektu nr POIS.05.03.00-00-186/09 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków Europejskich Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.3 priorytetu V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, na podstawie art.28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Czytaj całość

I N F O R M A C J A

wtorek, 15 paź 2013 14:29
Informuje się mieszkańców Gminy Zbójna, że został opracowany projekt planu ochrony przed szkodliwością azbestu i program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zbójna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2013-2032. Powyższe dokumenty zostały umieszczone na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Zbójnej
Czytaj całość

PLAN OCHRONY

wtorek, 15 paź 2013 11:59
PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZBÓJNA NA LATA 2013 – 2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ
Czytaj całość

POSTANOWIENIE

czwartek, 20 cze 2013 09:35
Postanawiam Odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Piankach.
Czytaj całość

DECYZJA

czwartek, 7 mar 2013 15:04
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadzie do 55 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187.
Czytaj całość

POSTANOWIENIE

wtorek, 8 sty 2013 09:46
Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98,poz.1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt.102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 212 poz. 1263), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Parzych Bogumiła i Jacek
Czytaj całość

POSTANOWIENIE

piątek, 18 maj 2012 08:43
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
Czytaj całość

DECYZJA

piątek, 23 wrz 2011 09:41
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki – Gawrychy.
Czytaj całość

Postanowienie

piątek, 9 wrz 2011 14:15
Odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Popiołki Gawrychy
Czytaj całość