BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJA

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadzie do 55 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187.
Zbójna dnia 07.03.2013r.
RLŁ.6220.1.3.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt.2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 213 poz. 1397), w związku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Parzych Bogumiła i Jacek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadzie do 55 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187.

Stwierdzam
Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Do wójta gminy Zbójna wpłynął wniosek Państwa Parzych Bogumiła i Jacek zam. Zbójna Kol. Parzychy 6, 18-416 Zbójna w dniu 24.01.2013 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadzie do 55DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187 wraz z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia.
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr. 213, poz. 1397)
W dniu 25.01.2013r Wójt Gminy Zbójna wszczął postępowanie i wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadie do 55 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kol. Parzychy 6 na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187
W wydanych opiniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WSTII.4240.15.2013.MD z dnia 30.01.2013r stwierdził, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią NZ.4151.5.2013 z dnia 08.02.2013r wydał opinie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia
W dniu 19.02.2013. roku Wójt Gminy Zbójna wydał postanowienie RLŁ.6220.1.2.2013 w którym nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U.z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm. w związku z art. 71 ust. 2 pkt. 2 art. 73 ust. 1 art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna obwieszczeniem poinformował o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranym materiałem oraz składania uwag i wniosków. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zbójna w dniu 25.01.2013. oraz wysłane listownie stronom. W wyznaczonym okresie od stron nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
Na terenie objętym ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 204 r.o ochronie przyrody (Dz.U.Nr.92, poz.880 ze zm) tj. obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi na którym obowiązują zasady gospodarowania określone w rozporządzeniu Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego Nr. 54 poz. 724).Jak wynika z danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, proponowana lokalizacja obory nie koliduje z ustaleniami ochronnymi dla w/w formy ochrony przyrody.
Projektowane przedsięwzięcie będzie polegało :
Na budowie budynku obory na działce Nr. 1187 w Zbójnej kol. Parzychy o ogólnej obsadzie 55 DJP w gospodarstwie
- wymiary zewnętrzne 13,0 x 42,0 m
- budowa tradycyjna- ściany o grubości 38 cm.( bloczki gazobetonowe), dach dwuspadowy kryty blachą trapezową T 35 mm. , Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej.
- oświetlenie budynku- kalenicowe
- wentylacja grawitacyjna kalenicowa.
Obora funkcjonowała będzie w systemie bezściołowym płytkim, rusztowa gdzie gnojowica będzie gromadzona pod rusztem a częściowo odprowadzana do istniejącego szczelnego zbiornika poprzez transportowanie wozem asenizacyjnym, gnojowica będzie dwa razy w roku wywożona wozem asenizacyjnym na grunty uprawne.
Obiekt hodowlany zbudowany będzie w technologii gwarantującej pełną ochronę przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych.
Przewiduje się wywożenie nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie na własne i dzierżawione grunty rolne, własnym sprzętem dwukrotnie w ciągu roku.
Obecnie inwestor dysponuje areałem gruntów o ogólnej powierzchni 76 ha.(61,00 ha grunty własne i 15,00ha dzierżawione)
Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia nie będzie wymagała zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu a wpłynie na polepszenie dobrostanu zwierząt
Organ prowadząc postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, po wnikliwej analizie zgromadzonych dokumentów stwierdził, że przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny ( bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z opróżnianiem zbiorników na gnojowicę) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze odstąpiono od przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji.

Wniosek przeanalizowano pod kątem wymagań dotyczących ochrony środowiska oraz wymagań formalnoprawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Zgodnie z art.72 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr.199 poz. 1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji.
Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U.Nr. 199,poz. 1227)
Otrzymują:
1. Parzych Bogumiła
2. Parzych Jacek
3. Parzych Andrzej
4. Parzych Witold
5. Gmina Zbójna

Do wiadomości:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
w Białymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
Data powstania: czwartek, 7 mar 2013 15:04
Data opublikowania: czwartek, 7 mar 2013 15:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1707 razy