BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 70/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 1 września 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego i rokowań na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318 i z 2014 r. poz. 379, 1072./ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz. 782 i 1039/ oraz § 3 ust. 1 i § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450 ) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

1.Ogłasza się IV przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 1do niniejszego
zarządzenia, na zbycie wyodrębnionego, własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m2i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce Nr 462/9 o pow. 1314 m2, położnej w Kuziach, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW.LM1L/38804/1.

 

2. Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiem Nr 2do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem wzniesionym w 1976 r. dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. zabudowy 134 m2 i budynkiem gospodarczym o pow. 72,2 m2,położonej na działce Nr 871/2 o pow. 2.050 m2 w Dobrym Lesie, KW. LM1L/00008124/1.

 

3. Ogłasza się rokowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Kuziach na działce Nr 258/3 o pow. 0,0567 ha, KW. LM1L/00024944/3.

 

§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
   na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwach, na obszarze
   których położone są powyższe nieruchomości.

2. Ogłoszenie o przetargu i rokowaniachzamieszcza się w prasie lokalnej.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 wrz 2015 09:15
Data opublikowania: środa, 2 wrz 2015 09:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1015 razy