BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie nr RLŁ.6220.1.2017

                                                                                                             Zbójna dnia 10.04.2017r.

 

 

 

RLŁ.6220.1.2017

 

 

POSTANOWIENIE

 

             Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2016 roku poz 23 w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz 353 z późn. zm.) a także § 3 ust.1 pkt. 103 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.z 2016r. poz 71-j.t) po rozpatrzeniu wniosku Pani Szewczyk Lucyna Grażyna zam. Poredy 23, 18-416 Zbójna w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie gospodarstwa do 130 DJP.

 

Postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:”Budowie budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i Jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie gospodarstwa do 130 DJP na terenie obejmującym działki nr 43/1 i 88/2 położone w ograniczeniu wsi Poredy gm. Zbójna”.

 

UZASADNIENIE

 

         Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek Pani Szewczyk Lucyny Grażyny zam. Poredy 23, 18-416 Zbójna w dniu 10.03.2017 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek o obsadzie do 50 DJP z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę, przy całkowitej obsadzie w gospodarstwie do 130 DJP na terenie obejmującym działki nr 43/1 i 88/2 położone w ograniczeniu wsi Poredy gm. Zbójna.

         Przed wydanie postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 13.03.2016 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz zawiadomił strony.

W wydanych opiniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WSTII.4240.26.2017.EM z dnia 17.03.2017r. stwierdziła, że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży opinią NZ.4461.22.2017 z dnia 23.03.2017r. stwierdził, że istnieje obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Ponadto wpłynął jeden wniosek od Pani Niedbały Krystyny zam. ul. Kołłątaja 9/2, 18-400 Łomża , która jest współwłaścicielką działki graniczącej z zamierzonym przedsięwzięciem.

We wniosku podaje, że zamierzone przedsięwzięcie będzie oddziaływało negatywnie na mieszkańców wsi Poredy.

       Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt.103  lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 71-jt).

Budowa projektowanego obiekty (obory) stanowi integralną część funkcjonującego obecnie gospodarstwa rolnego prowadzącego chów bydła mlecznego w ilości 90 DJP ( w systemie bezściołowym).

Realizacja inwestycji ma na celu poprawę warunków utrzymania zwierząt i usprawnienie funkcjonowania gospodarstwa rolnego wnioskodawcy. Obsada docelowa wzrośnie do 130 DJP.

      W ramach przedsięwzięcia projektuje się budowę murowanego, parterowego budynku inwentarskiego o wymiarach 24,0 X 29,0 m. z przeznaczeniem dla cieląt i jałówek (ok. 50DJP) i wewnętrznego zbiornika na gnojowicę zlokalizowanego pod korytarzami gnojowymi i kojcami legowiskowymi o pojemności ok. 800-1000 m3. Kojec porodowy wykonany zostanie w systemie głębokiej ściółki. Przyjęte rozwiązania techniczne przewidują wykonanie szczelnych izolacji zapobiegających przedostaniu się zanieczyszczeń do gruntu. Wentylacja projektowanej obory odbywać się będzie grawitacyjnie z wykorzystaniem świetlika dachowego. Zaopatrzenie w wodę do celów technologicznych i gospodarczych przewiduje się z wodociągu zbiorczego usytuowanego na własnej działce.

Rolnik posiada wystarczającą ilość użytków rolnych kwalifikujących się do stosowania nawozów naturalnych o powierzchni 75,0 ha. (30,0 ha. własnych, 30,0 ha. których właścicielem jest syn nie prowadzący produkcji zwierzęcej oraz 15,0 ha dzierżawionych).

Jak wynika z karty informacyjnej wyprodukowane nawozy naturalne zostaną prawidłowo zagospodarowane, należy zatem uznać, że nie zostaną przekroczone wymagania określone w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007r (Dz.U. Nr. 147,poz. 103. z póź.zm.)

Uwzględniając rodzaj i wielkość prowadzonej hodowli wykazano, że wartość stężeń krótkookresowych i średniorocznych zanieczyszczeń są znacznie niższe od obowiązujących wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku, zatem obiekt nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływał na otaczające środowisko.

       Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich i leśnych. Obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Dodatkowo stwierdzono , że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z opróżnianiem zbiornika na gnojowicę) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wstąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

Teren na którym planowana jest inwestycja położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi wyznaczonym rozporządzeniem Nr 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz.724) w sprawie Obszaru chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, którego czynna ochrona, realizowana    w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinach mendrujących rzek Narwi i Pisy z licznymi starorzeczami oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Kurpiowskiej.

Budowa budynku inwentarskiego nie naruszy wprowadzonych na obszarze zakazów określonych w § 5 ust.1 w/w rozporządzenia.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z kartą informacyjną Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie (wieś o zabudowie zagrodowej) oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży i wniosku Pani Krystyny Niedbały nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

  1. Szewczyk Lucyna Grażyna
  2. a/a

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Białymstoku

Wydział Spraw Terenowych w Łomży

      2.   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

 

 

Data powstania: wtorek, 11 kwi 2017 14:47
Data opublikowania: wtorek, 11 kwi 2017 14:48
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 1299 razy