BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiodomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405 t.j )

zawiadamia się

że na wniosek Pana Korwek Waldemar zam. Siwiki 6, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Budowa obory na ok. 60DJP (docelowa obsada w gospodarstwie – ok. 60 DJP) w systemie chowu bezściołowego wraz z wewnętrznym zbiornikiem na gnojowicę (kanały o pojemności min. 660 m3)

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:

Obręb wsi Siwiki gm. Zbójna – część działki Nr 89

Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:

- budowa obory na 60 DJP

- budowa szczelnego wewnętrznego zbiornika na gnojowicę o pojemności min. 660 m3

 

        Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości oraz zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna.

 

        Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

 

        Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

 

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :

 

  1. Rydelek Marek i Agata
  2. Rydelek Paweł
  3. Korwek Waldemar
  4. Gmina Zbójna
  5. Regionalny Zarząd Gospopdarki

Wodnej w Warszawie

  1. Tanajewska Bożena
  2. A/a
Data powstania: środa, 27 wrz 2017 14:11
Data opublikowania: środa, 27 wrz 2017 14:15
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1291 razy