BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2021r."

Zbójna, dnia 26.11.2020r.

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.6.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa 100 000 litrów oleju opałowego o wartości opałowej nie mniejszej niż 42,6MJ/kg do kotłowni komunalnych na terenie gminy Zbójna według wskazań zamawiającego w 2021r.", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

DEPTUŁA SP.J.

Stacja Paliw Deptuła Sp. J.

  1. Trasa Mazurska 56

07-420 Kadzidło

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin dostawy 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

 pkt.

Termin dostawy

pkt.

Razem

 pkt.

1.

„ARAN” Sp. z o.o.

w Wyszkowie Sp. k.

ul. Serocka 39,

07-200 Wyszków

58,69 pkt.

40 pkt.

98,69 pkt.

2.

DEPTUŁA SP.J.

Stacja Paliw Deptuła Sp. J.

ul. Trasa Mazurska 56

07-420 Kadzidło

60,00 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

3.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F,

18-400 Łomża

 

57,93 pkt

40 pkt.

97,93 pkt

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczony żaden Wykonawca,
  • nie została odrzucona żadna oferta

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania: