BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualizacja ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Wójt Gminy Zbójna informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Zbójna wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszeń dostępne są w Urzędzie Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w zakładce: GOSPODARKA ODPADAMI GMINY ZBÓJNA) oraz u sołtysów.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Zbójna lub u sołtysów.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Podmiotami uprawnionym do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna są:

  1. Usługi Asenizacyjne Zdzisław Wierciszewski , 18-400 Stara Łomża nad Rzeką 48, tel. 698 678 445

  2. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
Pliki do pobrania:
Data powstania: niedziela, 21 mar 2021 20:11
Data opublikowania: niedziela, 21 mar 2021 20:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 3285 razy