BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 8/09 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

w sprawie przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Gminy Zbójna
ZARZĄDZENIE Nr 8/09
WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 19 czerwca 2009 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Jakości Urzędu Gminy Zbójna

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przyjmuje się „Politykę Jakości Urzędu Gminy Zbójna” w brzmieniu zgodnym
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.
2. Celem Polityki Jakości jest zaspokojenie wymagań i oczekiwań interesantów w sposób sprawny, kompetentny, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi oraz stałe podnoszenie poziomu usług.
3. W celu realizacji Polityki Jakości należy ustanowić, udokumentować, wdrożyć i utrzymać System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 w Urzędzie Gminy Zbójna.

§ 2

Zobowiązuje się Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością do:
1) upowszechnienia Polityki Jakości wśród pracowników urzędu oraz podania jej
do publicznej wiadomości klientom Urzędu Gminy Zbójna,
2) aktualizacji i nadzorowania Polityki Jakości.

§3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do :
1) realizowania Polityki Jakości na swoich stanowiskach pracy,
2) zdyscyplinowanego udziału w procesie wdrażania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
3) ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski
Załącznik do Zarządzenia Nr 8/09
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 19 czerwca 2009 r.

„Nigdy nie można powiedzieć:
Już wszystko zrobione!
Dla nas jeszcze wiele zostało do zrobienia”
(St. Wyszyński)Polityka Jakości
Urzędu Gminy Zbójna

Polityka jakości jest elementem wdrażania Systemu Zarządzania Jakością
w Urzędzie i wypływa z misji, którą ma do spełnienia Urząd Gminy Zbójna jako instytucja administracji samorządowej pełniąca służbę publiczną.
Misją działania Urzędu Gminy Zbójna jest profesjonalna, skuteczna
i efektywna realizacja zadań publicznych, wynikających z aktów prawa a także podejmowanych z własnej inicjatywy, zapewniających obsługę klientów zgodnie z ich wymaganiami i potrzebami.
Konsekwentnie realizowana misja Urzędu urzeczywistni Wizję Gminy zapisaną w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zbójna, tj. osiągnięcie trwałego rozwoju gospodarczego – społecznego, bezpiecznego ekologicznie
i zaakceptowanego społecznie, mającego na celu zwiększenie, a także podniesienie ilości i jakości infrastruktury, podniesienie standardu życia poprzez wzrost dochodu, poprawę warunków życia, przy pełnej ochronie i wykorzystaniu zasobów przyrodniczych, kapitałowych,
ludzkich oraz położenia gminy.

Głównymi celami Urzędu Gminy Zbójna realizującymi powyższe założenia są:
1/ skracanie czasu oczekiwania na załatwianie spraw wpływających
do urzędu;
2/ załatwianie spraw interesantów w sposób kompetentny, sprawny
i zgodny z obowiązującymi przepisami;
3/ ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy Urzędem a społecznością
lokalną;
4/ doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury, w zakresie mającym
wpływ na jakość usług.
Realizacja celów jakości następować będzie poprzez:
1/ podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników oraz budowanie
atmosfery współpracy i zaangażowania w wykonywanie zadań
na najwyższym poziomie jakości, aby uzyskać nieustanną poprawę
świadczonych usług;
2/ udzielanie rzeczowej i wyczerpującej informacji o usługach Urzędu
poprzez prowadzoną politykę promocyjną;
3/ dostosowanie organizacji Urzędu do potrzeb interesantów;
4/ realizowanie przez każdego pracownika zadań wyznaczonych systemem
zarządzania jakością;
5/ przestrzeganie obowiązujących procedur, przepisów prawa i aktów
wewnętrznych;
6/ bieżącą analizę potrzeb i oczekiwań klientów.
Polityka jakości stanowi zobowiązanie wobec Klientów Urzędu.
W celu wdrożenia Polityki Jakości zobowiązuję się pociągłego doskonalenia
i efektywnego zarządzania zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością
w Urzędzie Gminy Zbójna według norm ISO 9001:2008 oraz zapewnienia odpowiednich zasobów i niezbędnych środków, a realizację powierzam pracownikom na wszystkich szczeblach organizacyjnych.


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna


Data powstania: czwartek, 10 wrz 2009 12:42
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2009 12:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1416 razy