BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 11/09 WÓJTA GMINY ZBÓJNA

w sprawie ustanowienia Księgi Jakości ISO 9001:2008.
ZARZĄDZENIE Nr 11/09
WÓJTA GMINY ZBÓJNA
z dnia 24 sierpnia 2009 roku

w sprawie ustanowienia Księgi Jakości ISO 9001:2008.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:


§ 1

1. Ustanawia się „Księgę Jakości ISO 9001:2008”, która jest ogólnym opisem Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Zbójna.

2. Księga Jakości ISO 9001:2008 jest dokumentem nadrzędnym nad pozostałymi
dokumentami Systemu Zarządzania Jakością .
3. W Księdze Jakości ISO 9001:2008 zawarto:
1/ Politykę Jakości,
2/ opis zakresu systemu zarządzania jakością wraz z określeniem wyłączeń
i ich uzasadnieniem,
3/ opis zidentyfikowanych procesów łącznie z opisem wzajemnego oddziaływania
między nimi (mapa procesów),
4/ opis sposobu spełniania przez Urząd poszczególnych wymagań normy ISO 9001:2008,
bądź powołanie się na procedury systemowe i inne dokumenty, przedmiotowo
opisujące sposób spełniania wskazanego wymagania,
5/ określenie udokumentowanych procedur postępowania przy realizacji zadań Urzędu
sformułowane w formie wykazu procedur stanowiącego załącznik do Księgi Jakości.

§ 2

Zobowiązuje się Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością, który jest redaktorem Księgi Jakości ISO 9001:2008 do:
1) upowszechnienia Księgi Jakości ISO 9001:2008 wśród pracowników Urzędu Gminy Zbójna oraz podania jej do publicznej wiadomości klientom Urzędu Gminy Zbójna,
2) aktualizacji, doskonalenia i nadzorowania realizacji postanowień Księgi Jakości.

§3

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy do :
1) zdyscyplinowanego realizowania Księgi Jakości ISO 9001:2008 na swoich stanowiskach pracy od dnia 14 września 2009 r. ,
2) ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie wdrożenia postanowień Księgi Jakości ISO 9001:2008.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Zbójna

Zenon Białobrzeski

Data powstania: czwartek, 10 wrz 2009 12:46
Data opublikowania: czwartek, 10 wrz 2009 12:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1595 razy