BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 23.01.2012
Zawiadomienie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Przebudowa drogi gminnej nr. 104467 Kuzie - Charubin

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
na terenie wsi Kuzie gm. Zbójna w granicach pasa drogowego Dz. Nr. 554, 555/1 i 588/2 Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej o
szerokości 5,00m.
- wykonanie zjazdów
- wykonanie poboczy żwirowych obustronnych o szerokości 1,00m.
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 13.02.2012r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują:

1. Gmina Zbójna
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
3. A/a


Data powstania: środa, 25 sty 2012 11:13
Data opublikowania: środa, 25 sty 2012 11:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 lut 2012 11:34
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1571 razy