BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię
Zbójna dnia 23.04.2012
Zawiadomienie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
Że na wniosek Bogumiły i Jacka Parzych zam. kol. Parzychy4, 18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Budowa budynku obory/opasy/ o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich bezściółkowych oraz o obsadzie w gospodarstwie do 100,0 DJP na stanowiskach bezściółkowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowana we wsi Zbójna kolonia Paarzychy 4 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1178.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
na terenie wsi Zbójna kol. Parzychy na działce 1187 stanowiącej własność Parzych Bogumiły i Jacka.
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa nowej obory bezściółkowej do 55,0 DJP, obsada w całym gospodarstwie do 100,0 DJP
- wymiary zewnętrzne 13,0 x 42,0 m.
- budowa tradycyjna - ściany o grubości 38 cm. (bloczki gazobetonowe) dach dwuspadowy
kryty blachą trapezową T 35mm, więźba dachowa konstrukcji drewnianej
- oświetlenie budynku – kalenicowe
- wentylacja grawitacyjna kalenicowa
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 14.05.2012r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują:

1. Parzych Bogumiła i Jacek
2. Parzych Andrzej
3. Parzych Witold
4. Gmina Zbójna
5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
6. A/a


Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2012 11:53
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2012 11:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 maj 2012 08:44
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1762 razy