BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

postanawiam odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory/bydło mleczne/ o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowana we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187
Zbójna dnia 19.02.2013r.

RLŁ.6220.1.2/2013


POSTANOWIENIE


Na podstawie art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98,poz.1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) a także § 3 ust.1 pkt.102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 212 poz. 1263), po rozpatrzeniu wniosku Państwa Parzych Bogumiła i Jacek

postanawiam
odstąpić od obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku obory/bydło mleczne/ o obsadzie do 55,0 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowana we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187

UZASADNIENIE
Do Wójta Gminy Zbójna wpłynął wniosek państwa Parzych Bogumiła i Jacek w dniu 24.01.2013 roku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie budynku obory /bydło mleczne/ o obsadzie do 55 DJP na stanowiskach płytkich bezściołowych w zabudowie zagrodowej zlokalizowanej we wsi Zbójna Kolonia Parzychy 6 gm. Zbójna na działce oznaczonej nr. geodezyjnym 1187 w zabudowie zagrodowej.
.
Przed wydaniem postanowienia Wójt Gminy Zbójna wystąpił w dniu 25.01.2013r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
W wydanych opiniach Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży WST II.4240.15.2013.MD z dnia 30.01.2013r.stwierdził ,że nie istnieje potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią NZ.4151.5.2013 z dnia 08.02.2013r. wydał opinie o konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa. (Dz.U.z 2000r. Nr. 98 poz. 1071z późn.zm.) w związku z art. 71 ust. 2 art. 73 ust. 1 art.74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. Nr. 199 poz. 1227 Wójt Gminy Zbójna poprzez wysłanie listowne zawiadomień dla stron oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 25.01.2013r. powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłaszania do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie
Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.Nr.213, poz. 1397).
Budowa budynku obory pozwoli na powiększenie obsady bydła docelowo 55 DJP utrzymywanych w systemie bezściołowym . Ze względu na lokalizację na działce zagrodowej i w sąsiedztwie użytków rolnych, uciążliwość z tytułu realizacji przedsięwzięcia powiększy się nieznacznie. Przechowywanie wyprodukowanej przez zwierzęta gnojowicy zapewnią projektowane obiekty- zbiorniki podrusztowe na odchody zwierzęce oraz istniejący naziemny zbiornik zlokalizowany na posesji. Rolnik posiada wystarczającą ilość użytków rolnych kwalifikujących się do stosowania nawozów naturalnych o powierzchni 76 ha(użytki własne i dzierżawione). Jak wynika z karty informacyjnej wyprodukowane nawozy naturalne zostaną prawidłowo zagospodarowane, należy zatem uznać, że nie zostaną przekroczone wymagania określone w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10.07.2007r (Dz.U.Nr. 147, poz. 103. z późn. zm.)
Uwzględniając rodzaj i wielkość prowadzonej hodowli wykazano, że wartość stężeń krótkookresowych i średniorocznych zanieczyszczeń są znacznie niższe od obowiązujących wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku zatem obiekt nie będzie w sposób ponadnormatywny oddziaływał na otaczające środowisko i nie będzie uciążliwy dla sąsiadującej zabudowy.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach sieci Natura 2000, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych), obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.
Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z opróżnianiem zbiornika na gnojowicę) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.
Teren planowanej inwestycji położony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej wyznaczonym rozporządzeniem Nr. 11/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr. 54, poz. 724) w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Równiny Kurpiowskiej.
Przyjęte rozwiązania techniczne i chroniące środowisko spowodują, że planowana inwestycja zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji nie będzie miała istotnego wpływu na obszary chronione.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z kartą informacyjną Wójt Gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia , jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.Otrzymują:
1.Parzych Jacek
2.Parzych Bogumiła
3.Parzych Andrzej
4.Parzych Witold
5.Gmina Zbójna
6.Strony postępowania poprzez obwieszczenie
7A/a
Do wiadomości :
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wBiałymstoku
Wydział Spraw Terenowych w Łomży
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży


Data powstania: środa, 20 lut 2013 14:24
Data opublikowania: środa, 20 lut 2013 14:26
Data przejścia do archiwum: środa, 6 mar 2013 15:16
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1876 razy