BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zbójna dnia 17.06.2013r.
Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
zawiadamia się
że na wniosek Gminy Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Budowa Wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowości Osowiec i Ruda Osowiecka
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
Obręb wsi Osowiec gmina Zbójna na działkach Nr. 52, 199, 121, 130, 200, 210, 179, 176, 149/2, 148, 150, 222, 215
Obręb wsi Ruda Osowiecka gm. Zbójna na działkach Nr. 6, 111, 12/1, 12/2, 38, 5, 40, 39, 42, 14, 15, 16, 17, 43
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- wykonanie sieci wodociągowej z rur PCV o przekroju 110,90 mm.
- wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków z rur PE o średnicach od 40 mm. do 75 mm.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 08.07.2013r.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 12:06
Data opublikowania: wtorek, 18 cze 2013 12:07
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lip 2013 09:55
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1431 razy