BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zbójna dnia 25.01.2013
Zawiadomienie
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się

Że na wniosek Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „POREDA”Sławomir Poreda ul. Łomżyńska 41,18-416 Zbójna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą

Punkt skupu złomu ( w tym metali kolorowych) na działce nr. 1087/2 położonej w Zbójnej Gmina Zbójna, pow. Łomża, woj. Podlaskie

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
na terenie wsi Zbójna ul. Łomżyńska 41 na działce nr. 1087/2
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- zorganizowanie skupu złomu ( w tym metali kolorowych)
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 21.11.2013r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują:

1. PPUH „POREDA” Sławomir Poreda
2. Gmina Zbójna
3. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
4. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
5. A/a
Data powstania: środa, 30 paź 2013 10:53
Data opublikowania: środa, 30 paź 2013 10:55
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 lis 2013 13:03
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 1692 razy