BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinięZawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr.98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.71 ust. 2 art.73 ust.1, art.74 ust.4 oraz art. 75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227) Zawiadamia się Że na wniosek Forprojekt Sp. z o.o ul. Różyckiego 1c, 51-608 Wrocław z pełnomocnictwa Nadleśnictwa Nowogród zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
Zbójna dnia 10.01.2014

Budowa parkingu leśnego przy miejscowości Gawrychy, gmina Zbójna, znajdującego się na terenie Nadleśnictwa Nowogród, w ramach programu „Aktywne udostępnianie lasu” (AUL)

Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie :
Przy drodze wojewódzkiej Nr. 645 między miejscowościami Zbójna i Gawrychy na działce Nr. 1926/3, której właścicielem jest Skarb Państwa a zarządcą Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowogród
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa 21 miejsc parkingowych w tym 2 dla niepełnosprawnych
- budowa strefy przeznaczonej do odpoczynku i konsumpcji
- budowa miejsca na toaletę
- budowa ciągów komunikacyjnych
Jednocześnie informuję, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 30.01.2014r.
Zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tutejszy Urząd wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w B-stoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.


Otrzymują:

1. Forprojekt Sp. z o.o
2. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
4. A/a
Data powstania: piątek, 10 sty 2014 14:45
Data opublikowania: piątek, 10 sty 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 13:04
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 1362 razy