BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 13.01.2014r.


ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
O wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię

Zgodnie z art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr. 98 poz. 1071 z póź. zmianami w związku z art. 71 ust.2 art. 73 ust. 1, art.74 ust.3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
zawiadamia się
że na wniosek Pana Piotra Janusza Wapniewskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:
Przebudowa obory na 80 DJP w systemie wolnostanowiskowym, rusztowym (łączna docelowa obsada 80 DJP), kanałów podrusztowych o pojemności 800,0m3, zbiornika na ścieki z udojni o pojemności ok. 10-12,0m3
Planowane przedsięwzięcie usytuowane będzie:
we wsi Poredy, gmina Zbójna pow. łomżyński, woj. Podlaskie na działce Nr. 14/1
Planowane przedsięwzięcie to wykonanie następujących zadań:
- budowa budynku obory wolnostanowiskowej rusztowej na 80 DJP
- budowa kanałów podrusztowych o pojemności 800,0m3
- budowa zbiornika na ścieki z udojni o pojemności 10-12,0m3

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna .

Jednocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna pokój Nr. 12 w godzinach 800- 1500 w terminie do dnia 03.02.2014

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy tut. Urząd wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływanie na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.

Otrzymują :
1. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
2. Gmina Zbójna
3. Piotr Janusz Wapniewski
4. Andrzejczyk Ewa
5. a/a

Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2014 12:26
Data opublikowania: poniedziałek, 13 sty 2014 12:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 12 sie 2014 13:04
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 1387 razy