BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zbójna

             

 

              

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w

Urzędzie Gminy Zbójna

  1. Tożsamość administratora:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna.

  1. Dane kontaktowe administratora:

Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora. Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna tel. 86 214 00 23

  1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, w osobie Natalii Chludzińskiej z którą może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email iodo@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Cele przetwarzania i podstawa prawna:

 Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:

a)        wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie;

b)        realizacji umów zawartych z kontrahentami;

c)        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

  1. Odbiorcy danych:

 a)        Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)        Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z urzędem.

  1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

  1. Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

  1. Prawa podmiotów danych:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO, ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie naruszenia przepisów RODO.

     10. Automatyzacja i profilowanie danych:

 Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Data powstania: wtorek, 16 paź 2018 15:29
Data opublikowania: piątek, 16 lis 2018 10:32
Data edycji: środa, 14 gru 2022 10:52
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1077 razy
Ilość edycji: 2