BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_I

„Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna.”

Zbójna, dnia 15.03.2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n.:  „Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna.”,
znak: UE. 271.1.2022.

 

 

W odpowiedzi na pytania do SWZ, Zamawiający:

Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64
, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania
i wątpliwości Wykonawców:

Droga gminna Kuzie-Mingos o dł. ok. 1091,32m.

  1. Przekrój normalny w km 0+52,44 – 0+087,08 zakłada jezdnię wraz z poszerzeniami o

szerokości 5,4m, natomiast przedmiar robót we wszystkich pozycjach związanych z jednią

główną zakłada 4,5m (warstwa ścieralna). Prosimy o doprecyzowanie szerokości na tym

odcinku. W przypadku, gdy jezdnia ma mieć szerokość 5,4m prosimy o załączenie

poprawionego przedmiaru robót.

  1. Zgodnie z rysunkiem rowu krytego na wylocie należy wykonać ławę fundamentową z

betonu C8/10, jednak brak tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o załączenie

poprawionego przedmiaru robót.

  1. Prosimy o podanie stopnia przekruszenia kruszyw zastosowanych do filtracji w studni

chłonnej. Pozycje przedmiaru 40, 41 oraz 42.

 

Droga gminna nr 104477 Popiołki-Cieciory etap I o dł. ok. 1870m

  1. Czy korytowanie w poz. 14 przedmiaru robót dotyczy tylko projektowanych mijanek?
  2. Prosimy o potwierdzenie, że grunt z korytowania oraz oczyszczenia rowów nadaje się w

pełni do wbudowania w nasyp drogowy tak jak zakłada to przedmiar robót w poz. 16 i 17.

  1. Prosimy o podanie stopnia przekruszenia kruszyw użytych do wykonania podbudowy

zasadniczej (poz. 19 przedmiaru robót), nawierzchni zjazdów oraz poboczy (poz. 23,24

przedmiaru robót)

  1. Przekrój normalny zakłada wyrównanie istniejącego podłoża gruntem przepuszczalnym.

Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze robót, gdzie jest to ujęte.

 

 

Odpowiedzi:

Droga gminna Kuzie-Mingos o dł. ok. 1091,32m.

Ad. 1 – na rysunku przekroju normalnego w km 0+052,44 – 0+087,08 omyłkowo wpisano szerokość jezdni 5,40 m, zgodnie z opisem w tabeli łuku na rys. 2/1 szerokość jezdni na tym odcinku wynosi 3,50+2*0,50=4,50 m (zgodnie z przedmiarem).

Ad. 2 – dodano pozycję wykonania ław fundamentowych z betonu C8/10 do przedmiaru. Poprawiony przedmiar w załączeni).

Ad. 3 – stopień przekruszenia kruszyw w poszczególnych warstwach filtracyjnych podano w przedmiarze w opisie poszczególnych pozycji (odpowiednio poz. 40, 41, 42). Poprawiony przedmiar w załączeniu.

 

Droga gminna nr 104477 Popiołki-Cieciory etap I o dł. ok. 1870m

Ad. 4. - Korytowanie w poz. 14 przedmiaru robót dotyczy miejsc, w których niweleta robót ziemnych jest powyżej istniejącego podłoża

 

Ad. 5. - Grunt z oczyszczenia rowów nie nadaje się do wbudowania w nasyp korony drogi, w związku z tym:

poz. 16 przedmiaru jest: 199,8 m3 powinno być: 31,5 m3

poz. 17 przedmiaru jest: 2193,8 m3, powinno być: 2362,1 m3

 

Ad. 6. - poz. 19 podbudowa zasadnicza gr. 20 cm mieszanka  C90/3, dopuszcza się mieszankę C50/30 gr. 22 cm

poz. 23 przedmiaru robót: kruszywo naturalne

poz. 24 przedmiaru: mieszanka żwirowa z kruszywa naturalnego.

 

Ad.7.  poz. 17 i 18 przedmiaru

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 wyjaśnienia te umieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania  https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz stronie internetowej Zamawiającego http://www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (menu tematyczne - Przetargi).

Pliki do pobrania: