BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

„Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna” znak sprawy UE.271.1.2022.

Zbójna, dnia 21.03.2022r.

 

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje przed otwarciem ofert informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: Rozwój infrastruktury drogowej Gminy Zbójna” znak sprawy UE.271.1.2022.

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 21.03.2022r. o godz. 12.00

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia wynosi  4 100 000,00 zł brutto.