BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje "Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027”

Wójt Gminy Zbójna podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027
Obwieszczenie


Działając zgodnie z treścią oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 7 załącznika do uchwały Nr XXI/147/21 Rady Gminy Zbójna z dnia 31.08.2021 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji Wójt Gminy Zbójna  podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-2027” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Gminy Zbójna na lata 2021-202
7

Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, pokój nr 9 i jest dostępny w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).
Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie http://zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/

Możliwość, termin oraz sposób i miejsce składania uwag i wniosków:
Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opiniowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie od dnia 30.05.2022 r. do dnia 20.06.2022 r.
w jednej z następujących form:
- w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna;
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mailowy: ugzbojna@lo.home.pl
- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna(pokój nr 9), w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 - 15.30).

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Zbójna.
Data powstania: niedziela, 29 maj 2022 16:17
Data opublikowania: niedziela, 29 maj 2022 16:53
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 455 razy