BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Zbójna na lata 2006 – 2010

UCHWAŁA NR IV/23/07 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 28 marca 2007 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 214, poz. 1806, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr XVIII/102/05 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 września 2005 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zbójna na lata 2005-2010 zastepuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Gawrych

Załącznik
Do uchwały Nr IV/23/07
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy na lata 2006-2010


L.p.

Nazwa zadania
i źródła finansowania
Klasyfikacja budżetowa
Wartość kosztory-sowa Poniesione nakłady do końca
2005 roku Finansowanie w latach
2006 2007 2008 2009 2010

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
7000000,00
29977,20
15682,00
3404340,80
3550000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW
- - srodki z budżetu państwa - Rozdz. 01010
- § 605
- § 605
-
- § 605
- § 605 7000000,00
950000,00
5250000,00

500000,00
300000,00 29977,20
29977,20 15682,00
15682,00 3404340,80
304340,80
2550000,00

250000,00
300000,00 3550000,00
600000,00
2700000,00

250000,00

2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji wsi Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 010
3525000,00
0
0
1585000,00
1940000,00w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki WFOŚiGW Rozdz. 01010
§ 605
§ 605

§ 605 3525000,00
500000,00
2650000,00

375000,00 0 0 1585000,00
60000,00
1350000,00

175000,00 1940000,00
440000,00
1300000,00

200000,00

3.

Przebudowa drogi gminnej Laski-Osowiec
Źródła finansowania ogółem
Dz.600
773589,94
0
16396,00
757193,94

w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 605
§ 605

§ 605 773589,94
116038,50
580192,45

77358,99 0 16396,00
2459,40
12297,00

1639,60 757193,94
113579,10
567895,45

75719,39

4.

Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – Bienduszka
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
1200000,00
0
4011,00
1195989,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
1200000,00
300000,00
900000,00 0 4011,00
4011,00
0 1195989,00
295989,00
900000,00

5. Budowa ulic i chodników w miejscowości Zbójna
Źródła finansowania ogółem
Dz. 600
2200000,00
0
0
30000,00
600000,00
600000,00
970000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 905 2200000,00
550000,00
1650000,00 0 0 30000,00
30000,00 600000,00
150000,00
450000,00 600000,00
150000,00
450000,00 970000,00
220000,00
750000,00

6.
Budowa drogi
Gawrychy – Popiołki
Źródła finansowania
Dz. 600
1100000,00
0
0
25000,00
1075000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605 1100000,00
275000,00
825000,00 0 0 25000,00
25000,00 1075000,00
250000,00
825000,00

7. Budowa drogi
Zbójna-Parzychy-Pianki
Źródła finansowania
Dz. 600
1300000,00
0
0
25000,00
1275000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 60016
§ 605
§ 605

§ 605 1300000,00
225000,00
975000,00

100000,00 0 0 25000,00
25000,00 1275000,00
200000,00
975000,00

100000,00

8. Budowa drogi we wsi Dobrylas
Źródła finansowania
Dz. 600
800000,00
0
0
0
30000,00
770000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 60016
§ 605
§ 605
800000,00
200000,00
600000,00 0 0 0 30000,00
30000,00 770000,00
170000,00
600000,00

9. Modernizacja drogi Kuzie-Charubin
- Źródła finansowania
Dz. 600
500000,00
0
0
0
500000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz.60016
§ 605
§ 605

§ 605 500000,00
75000,00
375000,00

50000,00 0 0 0 500000,00
75000,00
375000,00

50000,00

10. Rozwój sportu i turystyki
- budowa szlaków wodnych, pieszych, rowerowych,
- budowa punktów widoko-wych, przystani i campingów
Źródła finasowania ogółem
Dz. 630
3000000,00
0
0
30000,00
550000,00
1220000,00
1200000
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- Środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 63095
§ 605
§ 605

§ 605 3000000,00
250000,00
2250000,00

500000,00 0 0 30000,00
30000,00 550000,00
100000,00
450000,00
1220000,00
70000,00
900000,00

250000,00 1200000,00
50000,00
900000,00

250000,00

11. Termomodernizacja budynków oświaty
Źródła finansowania ogółem
Dz. 801
1650000,00
0
118829,00
1531171,00
w tym:
1) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy
Rozdz. 80101


§ 605
§ 605
590000,00


88500,00
501500,00

0
49393,00


49393,00

540607,00


39107,00
501500,00
2) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej i Domu Nauczyciela w Kuziach
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101


§ 605
§ 605 430000,00


64500,00
365500,00 0 33986,00


33986,00
396014,00


30514,00
365500,00
3) Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Dobrymlesie
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80101


§ 605
§ 605 350000,00


52500,00
297500,00 0 17847,00


17847,00
332153,00


34653,00
297500,00
4) Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Zbójnej
- środki własne z budżetu gminy
- Norweski Mechanizm Finansowy Rozdz. 80110

§ 605
§ 605 280000,00

42000,00
238000,00 17603,00

17603,00
262397,00

24397,00
238000,00
12. Poprawa wyposażenia przychodni i gabinetów lekarskich w gminie
Źródła finansowania ogółem

Dz. 851

400000,00

0

0

0

200000,00

200000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej Rozdz. 85195
§ 605
§ 605 400000,00
100000,00
300000,00 0 0 0 200000,00
50000,00
150000,00 200000,00
50000,00
150000,00
13. Tworzenie bazy dla ochrony kultury kurpiowskiej (rozbudowa i modernizacja GOK i świetlic wiejskich oraz poprawa ich wyposażenia)
Źródła finansowania
Dz. 921
2200000,00
0
0
20000,00
550000,00
830000,00
800000,00

w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa Rozdz. 92109
§ 605
§ 605

§ 605 2200000,00
200000,00
1650000,00

350000,00 0 0 20000,00
20000,00 550000,00
50000,00
400000,00

100000,00 830000,00
80000,00
600000,00

150000,00 800000,00
50000,00
650000,00

100000,00
14. - Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Kuziach Dz. 921 150000,00 0 12349,92 50000,00 87650,08
w tym:
- środki własne z budżetu gminy


- 92109
§ 605 150000,00
150000,00 0 12349,92
12349,92 50000,00
50000,00 87650,08
87650,08
15. Modernizacja stadionu
w Zbójnej
-Źródła finansowania
Dz. 926
600000,00
0
0
0
0
30000,00
570000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa (Totalizator sportowy) Rozdz. 92601
§ 605
§ 605

§ 605
600000,00
50000,00
450000,00

100000,00
0 0 0 0 30000,00
30000,00
570000,00
20000,00
450000,00

100000,00
- O g ó ł e m 26398589,94 29977,20 167267,92 8653694,74 10357650,08 3650000,00 3540000,00
w tym:
- środki własne z budżetu gminy
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
- środki z budżetu państwa
- środki WFOŚiGW
- Norweski Mechanizm Finansowy
4188538,50
18455192,45
1477358,99
875000,00
1402500,00
29977,20
0,00
0,00
0,00
0,00
153331,32
12297,00
1639,60
0,00
0,00
1082579,90
5367895,45
375719,39
425000,00
1402500,00
2032650,08
7625000,00
250000,00
450000,00
0,00
550000,00
2700000,00
400000,00
0,00
0,00
340000,00
2750000,00
450000,00
0,00
0,00


Data powstania: środa, 1 sie 2007 11:57
Data opublikowania: środa, 1 sie 2007 11:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 13:41
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 4138 razy