BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZBÓJNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

UCHWAŁA NR IX/47/08 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 marca 2008r. w sprawie programu współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok.
UCHWAŁA NR IX/47/08
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 18 marca 2008r.
w sprawie programu współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok.
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1.Uchwala się program współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 rok stanowiący załącznik do niejszej uchwały.
2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
1) organizacji pozarządowych,
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbójna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Program współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r.

Rada Gminy Zbójna w celu wykorzystania, przy wykonaniu zadań publicznych z potencjału tkwiącego w społeczeństwie, przyjmuje poniższy program działań na 2008 r.
§ 1. W sferze dotyczącej oświaty, kultury i kultury fizycznej podejmowane będą działania w zakresie:
1) podtrzymywania polskiej tradycji narodowej i ludowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizacja konkursów, wystaw i imprez nawiązujących do tradycji narodowej,
2) wspierania i promocji twórczości oraz działań i inicjatyw kulturalnych,
3) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, a w szczególności:
a) działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży,
b) organizacja zajęć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwoju zainteresowań,
4) krajoznawstwa turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, a w szczególności:
a) działania popularyzujące turystykę kwalifikowaną – organizacja rajdów,
b) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,
5) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,
b) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
c) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo rekreacyjnych.

§ 2. W sferze dotyczącej zdrowia i polityki społecznej podejmowane będą następujące działania w zakresie pomocy społecznej, w szczególności:
1) realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w tym związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych,
2) realizacja programów pracy socjalnej dla środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
3) realizacja programów związanych z wychowaniem w trzeźwości i przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
4) realizacja programów opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

§ 3. W sferze wspierania przedsiębiorczości podejmowane będą działania związane ze współpracą w zakresie organizacji spotkań szkoleniowo – informacyjnych dotyczących pozyskiwania środków z programów rządowych i Unii Europejskiej.


Data powstania: piątek, 7 lis 2008 15:01
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 15:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 12:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2341 razy