BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 03.12.2009r.

RLŁ.7624-2/1/2009ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu o opinię


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r. Nr. 98, poz. 1071 z późn. Zmianami) w związku z art. 71 ust.2, art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2008r. nr. 199 poz. 1227)
Zawiadamia się
że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania przez Wójta Gminy Zbójna, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr. 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Granica Województwa – Nowogród i odcinek drogi wojewódzkiej Nr. 648

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 645 na odcinku od km. około 25+320 do km. około 45+918 ( z wyłączeniem odcinka w kilometrze około 34+667 do 38+436 ) na działkach 594, 539 w obrębie Kuzie, 288 w obrębie Popiołki 351/1 w obrębie Gawrychy, 1972, 1347, 1346/2, 1971 w obrębie Zbójna,425 w obrębie Dębniki, 144 w obrębie Morgowniki i 1512, 1514/1,1831, 1833/1, 1832, 1511/1, 1035/2 w obrębie Nowogród
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 648 na odcinku od km. około 7+850 do km. około 9+300 na działkach 133 obręb Morgowniki i 4127 obręb Serwatki, 242 w obrębie Nowogród
Przebudowa mostu na rzece Narew w Nowogrodzie (w km. 43+594 do 43+849)

Planowane przedsięwzięcie obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr. 645 na odcinku od km. około 25+320 do km. około 45+918 ( z wyłączeniem przebudowanego odcinka w kilometrze około 34+667 do 38+436 ) wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi ( w tym most w m. Zbójna oraz w m. Nowogród) oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr. 648 na odcinku od km. około 7+850 do km. około 9+300. we wszystkich odcinkach przebudowa dotyczy również wlotów dróg poprzecznych oraz miejsc dostępu do przyległych nieruchomości.

Przebudowa drogi wojewódzkie Nr. 645
- dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do klasyG
- poszerzenie jezdni z 5,0m do szerokości 7,0m.
- dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do obciążenia osi 100kN oraz kategorii
ruchu KR 3
- skorygowanie osi jezdni w celu maksymalnego wykorzystania istniejącej korony drogi
- przebudowę przystanków autobusowych i umieszczenie ich w zatokach
- przebudowę skrzyżowań z drogami niższych kategorii (gminnymi i powiatowymi )
- przebudowę miejsc dostępu do przyległych nieruchomości
- budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego
- budowę parkingów dla pojazdów samochodowych
- budowę wysp jako elementów uspokajania ruchu
- budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów
- wycinkę drzewostanu kolidującego z prowaqdzeniem robót drogowych i mogącego
spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu
- budowa szczelnych zbiorników odparowujących dla wód opadowych
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów pod drogą wojewódzką
- wykonanie przepustów pod miejscami dostępu do przyległych nieruchomościi wlotami dróg
gminnych
- przebudowę systemu odwadniania drogi
- budowę kanalizacji deszczowej w m. Dębniki, Kuzie oraz w m. Nowogród
- przebudowa mostu na kanale A w miejscowości Zbójna
- przebudowę odcinków linii oświetleniowej, napowietrznej linii telefonicznej, odcinka kabla
telefonicznego oraz odcinka napowietrznej linii energetycznej
- wykonanie nowej organizacji ruchu, a co za tym idzie oznakowania poziomego i pionowego
oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym wysepek segregujących ruchu

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 648
- dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do klasy technicznej Z
- poszerzenie jezdni z 5,0m do szerokości 6,5m.
- budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego
- dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu KR3
- przebudowę miejsc dostępu do przyległych nieruchomości
- wykonanie przepustów pod miejscami dostępu do przyległych nieruchomości oraz drogą
wojewódzką
- budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów
- przebudowę systemu odwodnienia drogi

Przebudowa mostu na rzece Narew w Nowogrodzie
- podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych mostu do klasy B
- Naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementów mostu konstrukcji żelbetowej
oraz wyposażenia
- wymiana nawierzchni oraz izolacji
- wykonanie systemu odwadniania oraz nowych urządzeń dylatacyjnych
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu podpór i ustroju niosącego
- wymiana balustrad
- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20 niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych , na stronie BIP Urzędu Gminy Zbójna oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna i Urzędu Miasta i Gminy Nowogród oraz we wsiach Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Zbójna, Dębniki, Morgowniki, Serwatki.

Jedenocześnie informuje się, że z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie planowanej inwestycji w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój Nr. 12 w godzinach 800 – 1500 w terminie 24 grudnia 2009 roku
Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 w/w ustawy Wójt Gminy Zbójna wystąpił do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień pomocniczych.
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 3 gru 2009 12:57
Data opublikowania: czwartek, 3 gru 2009 12:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2009 11:19
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1612 razy