BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

POSTANOWIENIE

Zbójna dnia 11.01.2010r.


RLŁ7624-2/3/2010POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000r Nr. 98.poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4 a także art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr. 199 poz. 1227)a także § 3 ust. 1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr. 257 poz. 2573 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr. 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Granica Województwa – Nowogród i odcinek drogi wojewódzkiej Nr. 648

Postanawiam

1.nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego
przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr. 645
wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek Granica Województwa – Nowogród i
odcinek drogi wojewódzkiej Nr. 648

2. opracować raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

W szczególności należy w nim uwzględnić:
- Opis przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na:
ludzi, siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, dobra materialne z uwzględnieniem
wzajemnego oddziaływania między tymi elementami
- Odniesienie się do aktualnego stanu granic obszarów Natura 2000 leżących na obszarze
inwestycji bądź w jej sąsiedztwie wraz z korektą granic przedstawionych w karcie
informacyjnej z uwzględnieniem projektowanego Obszaru Ochrony Śiedlisk Przełomowa
Dolina Narwi (PLH 200004)
- Dokładny opis pokrycia szatą roślinną terenów występujących w sąsiedztwie i na obszarze
planowanej inwestycji, znajdującej się w granicach obszarów Natura 2000 i bezpośrednim
sąsiedztwie obszarów Natura 2000
- Szczegółowy opis wpływu planowanego przedsięwzięcia na gatunki i siedliska, dla ochrony
których utworzone zostały obszary Natura 2000.
- Określenie oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko w postaci izolinii
poziomu dźwięku odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr. 120 poz. 862) zróżnicowanych ze względu na
rodzaj terenu, przed i po zastosowaniu zabezpieczeń na rozpatrywany, najdalszy rok
prognozy. Należy uwzględnić wysokość i położenie zabudowy wymagającej ochrony
akustycznej.
- Określenie skutecznych metod zabezpieczenia terenów wymagających ochrony przed
negatywnym wpływem przedsięwzięcia na istniejący klimat akustyczny, z podaniem
parametrów oraz rodzaju technologii.
- Przedstawienie sposobów zabezpieczenia środowiska gruntowo- wodnego przed
negatywnym wpływem zanieczyszczeń powstałych na etapie realizacji i eksploatacji
przedsięwzięcia.
- Określenie wpływu inwestycji na ujęcia wód podziemnych, a zwłaszcza na strefę ochrony
pośredniej ujęcia w Nowogrodzie.
- Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją planowanego
przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2009 roku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku pismem
645.WBiD.2200-1-1/09 wystąpił do Wójta Gminy Zbójna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr. 645 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi odcinek granica Województwa – Nowogród i odcinek drogi wojewódzkiej Nr. 648 załączając kartę informacyjną przedsięwzięcia(3 egzemplarze)wraz z wersją elektroniczną, kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 oraz wypisy z rejestru gruntów.

Wnioskowane zamierzenie inwestycyjne należy do II grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U.Nr. 257, poz. 2573 ze zm.) dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia zakres inwestycji będzie obejmował następujące elementy:

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 645
- dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do klasy technicznej G
- poszerzenie jezdni z 5,0m. do 7,0m.
- dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do obciążenia osi 100 kN oraz kat. Ruchu
KR 3
- skorygowanie osi jezdni
- przebudowę przystanków autobusowych i umieszczenie ich w zatokach
- przebudowę skrzyżowań z drogami niższych kategorii
- przebudowę miejsc dostępu do przyległych nieruchomości
- budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego
- budowę parkingu
- budowę wysp
- budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów
- wycinkę części drzewostanu
- budowę szczelnych zbiorników odparowujących
- przebudowę istniejących oraz budowę nowych przepustów pod droga
- wykonanie przepustów pod miejscami dostępu do przyległych nieruchomości i wlotami dróg
gminnych
- przebudowę systemu odwodnienia drogi
- budowę kanalizacji deszczowej w m. Dębniki, Kuzie i Nowogród
- przebudowę mostu na kanale A w Zbójnej
- przebudowę odcinków linii oświetleniowej, napowietrznej linii telefonicznej, odcinka kabla
telefonicznego oraz odcinka napowietrznej linii energetycznej
- wykonanie nowej organizacji ruchu(oznakowanie poziome, pionowe, wysepki segregujące
ruch)

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr. 648
- dostosowanie parametrów geometrycznych drogi do klasy Z
- poszerzenie jezdni z 5,0m. do 6,5m
- budowę chodników i ciągu pieszo-rowerowego
- dostosowanie istniejącej konstrukcji nawierzchni do kat. Ruch KR 3
- przebudowę miejsc dostępu do przyległych nieruchomości
- przebudowę przystanków autobusowych i umieszczenie ich w zatokach
- przebudowę skrzyżowań z drogami niższych kategorii
- wykonanie przepustów pod miejscami dostępu do przyległych nieruchomości i wlotami dróg
gminnych
- budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów
- przebudowę systemu odwadniania drogi

Przebudowa mostu na Narwi w Nowogrodzie
- podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych mostu do klasy obciążeń B
- naprawa lub wymiana wszystkich uszkodzonych elementów
- wymiana nawierzchni oraz izolacji
- wykonanie systemu odwodnienia oraz nowych urządzeń dylatacyjnych
- zabezpieczenie antykorozyjne betonu podpór i ustroju niosącego
- wymiana balustrad
- przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu

Długość całego przebudowywanego odcinka będzie wynosiła około 18,3 km..
Realizacja przedsięwzięcia będzie wymagała zmian w dotychczasowym sposobie użytkowania terenu, gdyż obejmuje obszar poza granicami własności inwestora. Przebudowa drogi oraz związanej z nią infrastruktury będzie wymagała zajęcia dodatkowych terenów wzdłuż istniejącego pasa drogowego.

Przebudowywane drogi przebiegają przez miejscowości o zwartej zabudowie takiej jak budynki mieszkalne i gospodarcze oraz w pobliżu budynków użyteczności publicznej.
Jak wykazały zamieszczone w karcie informacyjnej obliczenia przeprowadzone dla stanu istniejącego na terenach zabudowy mieszkaniowej usytuowanej średnio w odległości ok. 10 m. od krawędzi jezdni, poziom hałasu w porze dziennej i nocnej przekracza dopuszczalne wartości. Zmiana parametrów jezdni, a zwłaszcza jej poszerzenie może wpłynąć na warunki akustyczne tych terenów. Spodziewać się można także zmian poziomu emisji hałasu w większej skali czasowej (miesięcy i lat) związanych ze zwiększającym się natężeniem ruchu.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że odcinkami sąsiaduje lub jest zlokalizowane na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Dolnej Narwi” (kod PLB 140014) oraz projektowanym Specjalnym Obszarze Siedlisk „Przełomowa Dolina Narwi” (kod PLH 20004), graniczy również ze Specjalnym Obszarem Siedlisk „Dolina Pisy”9PLH200005) . Informacje zawarte w karcie nie są wystarczające do pełnej oceny wpływy przedsięwzięcia na stan siedlisk przyrodniczych.
Ponadto droga wojewódzka 645 na całym analizowanym odcinki przebiega przez Obszar Chronionego Krajobrazu Równina Kurpiowska.

Zgodnie z art.64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199 poz. 1227) przed wydaniem niniejszego postanowienia uzyskano opinie:
- Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku RDOŚ-20WOOŚ-II-66130-55/09rd z dnia 1812.2009r. który uwzględniając rodzaj, skalę, charakter, usytuowanie odcinka przedsięwzięcia w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody w miejscowości Nowogród, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, emisję substancji i energii do środowiska a także prawdopodobieństwo oddziaływania inwestycji na środowisko istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży NZ-4151/I/-107/2009 z dnia 21.12.2009r. który nie stwierdził obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
Zgodnie z art.61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kpa. (Dz.U.z 2000r.Nr. 98.poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2,art.73, ust. 1, art.74ust.3oraz art.75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.z 2008r.nr. 199 poz. 1227) Wójt Gminy Zbójna poprzez obwieszczenie oraz umieszczenie na stronie internetowej BIP gminy Zbójna w dniu 03.12.2009r powiadomił strony postępowania o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, wskazując stronom postępowania na możliwość zapoznania się z zebranymi materiałami oraz składania uwag i wniosków.
W obowiązującym terminie 21 dni od dnia ogłoszenia do Wójta Gminy Zbójna nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie.

Po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia Wójt gminy Zbójna biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na środowisko, zdrowie i warunki życia ludzi oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Otrzymują
1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2. Strony postępowania – poprzez obwieszczenie
3. A/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
2. Państwowy Powiatowy Inspektor SanitarnyData powstania: poniedziałek, 11 sty 2010 13:00
Data opublikowania: poniedziałek, 11 sty 2010 13:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lut 2010 14:13
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 1837 razy