BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

KODEKS ETYKI

KODEKS ETYKI Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy w Zbójnej
Załącznik do Zarządzenia Nr 22/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 26 listopada 2010 r.
KODEKS ETYKI
Pracowników Samorządowych Urzędu Gminy w Zbójnej
ZASADY OGÓLNE
1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro wspólnoty
samorządowej.
2. Pracownik samorządowy przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.
3. Pracownik samorządowy w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
4. Pracownik samorządowy zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim, przestrzegając uznanych reguł
świadczących o wysokiej kulturze osobistej.
5. Pracownik samorządowy swoim wyglądem zewnętrznym dba o pozytywny wizerunek Urzędu Gminy.

ZASADY POSTĘPOWANIA
I. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją
wiedzę i umiejętności.
1. Rozpatruje sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki.
2. Okazuje szacunek dla interesanta w trakcie załatwiania indywidualnych spraw, jest możliwie najbardziej
pomocny, udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania.
3. W kontaktach z interesantami zachowuje się uprzejmie.
4. Przestrzega zasady równego traktowania interesantów bez względu na ich pochodzenie społeczne,
narodowość, posiadany majątek, płeć, religię, wiek, przekonania polityczne i inne.
5. Jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań.
6. Pracuje sumiennie dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy mając na względzie rzetelne
wykonywanie powierzonych mu zadań.
7. Nie uchyla się od podejmowania odpowiedzialności za swoje postępowanie.
8. Jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia.
9. Ponosi odpowiedzialność materialną, jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków
pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy lub osobie trzeciej szkodę.
10. Racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi, będąc
gotowy do rozliczenia swoich działań w tym zakresie.
11. Jest lojalny wobec swoich zwierzchników.
12. Jest rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu Gminy.
II. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, poszerzenie kompetencji i wiedzy.
1. Dąży do pełnej znajomości aktów prawnych przydatnych w jego pracy.
2. Rozwija wiedzę zawodową, uczestniczy w szkoleniach, realizuje samokształcenie.
3. Jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych.
III. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne
od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
1. Nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi.
2. W prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, nie ulegając żadnym naciskom
i znajomościom.
3. Od osób zaangażowanych w prowadzone sprawy nie przyjmuje żadnych korzyści.
4. Nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym.
5. Nie demonstruje w miejscu pracy zażyłości z osobami publicznie znanymi.

ZASADY KOŃCOWE
1. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z Kodeksem Etyki i stosować jego zasady w pracy.
2. Wejście w życie Kodeksu Etyki oznacza, że naruszanie zasad w nim zawartych przez pracowników
Urzędu Gminy traktowane będzie jako niedopełnienie obowiązków pracowniczych skutkujące karami
przewidzianymi w Kodeksie Pracy.
3.Kodeks Etyki Pracownika Samorządowych zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Gminy oraz będzie dostępny w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 26 lis 2010 11:07
Data opublikowania:
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 18618 razy