BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru kandydata na stanowisko Sekretarza w Urzędzie Gminy Zbójna

 

Zarządzenie Nr 69/18

Wójta Gminy Zbójna

z dnia 3 września 2018 roku

 

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.                

 

       Na podstawie art. 13 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ogłasza się nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna.

2. Ogłoszenie o konkursie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Tekst ogłoszenia o konkursie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna.

4. Nabór ma charakter otwarty i konkurencyjny, może w nim uczestniczyć każdy, kto odpowiada  wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

§ 2

 

Obsługę biurową naboru zapewnia Urząd Gminy w Zbójnej.

 

§ 3

 

Procedurę naboru przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy odrębnym zarządzeniem.

§ 4

 

 1. Określa się wzór oświadczenia kandydata składającego aplikację w naborze stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia

2. Określa się wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
w trybie naboru, stanowiący załącznik Nr 3 do zarządzenia.

3. Określa się opis stanowiska pracy i wymogów kwalifikacyjnych, na który został ogłoszony nabór, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. kadrowych i informatycznych.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      

   Wójt Gminy Zbójna

 

   Zenon Białobrzeski

 

 

Kandydat składa dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym nadawcy oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko (podać stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze) Nr (podać nr ewidencyjny naboru określony w ogłoszeniu o naborze)” składa się w formie papierowej

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 wrz 2018 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 3 wrz 2018 15:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 985 razy