BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO OPIEKUNA DZIECI

Wójt Gminy Zbójna ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w czasie dowożenie dzieci samochodem do Terapeutycznej Szkoły Podstawowa w Zabielu Wielkim

 Zbójna01.10.2018

KI.210.3.2018

Wójt Gminy Zbójna ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w czasie dowożenie dzieci samochodem  do Terapeutycznej Szkoły Podstawowa w Zabielu Wielkim

       I.            Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku – zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe – zaświadczenie o niekaralności.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Zaangażowanie w pracę i punktualność.
 7. Miłe usposobienie, łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi.
 8. Ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 9. Conajmniej półroczny staż pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

    II.            Wymagania dodatkowe:

 1. Samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole.
 2. Terminowość, rzetelność i odpowiedzialność.
 3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
 4. Odpowiedzialność za realizację zadań.

 

 III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniów w trakcie wsiadania i wysiadania do samochodu.
 2. Opieka nad dziećmi w czasie dowożenia do szkoły od poniedziałku do piątku, w razie potrzeby udzielenie dziecku pomocy.
 3. Pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz zajmowaniu miejsca w pojeździe.
 4. Zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci w czasie przejazdu. W przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dowożonych dzieci nie dopuszczenie do ich przewozu.
 5. Opiekun będzie odbierał dziecko od rodzica lub upoważnionego opiekuna o ustalonej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał pod opiekę nauczyciela.
 6. Po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dziecko od nauczyciela i po dowiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodzica lub upoważnionych osób.
 7. W przypadku awarii samochodu sprawowanie opieki nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu usunięcia awarii lub zapewnienia pojazdu zastępczego.

 

 IV.            Informacja o warunkach pracy i wynagrodzenia

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: teren województwa podlaskiego i mazowieckiego, Terapeutyczna Szkoła Podstawowa w Zabielu Wielkim
 2. Praca na pełen etat od poniedziałku do piątku w godzinach od 630 do 1530
 3. Wynagrodzenie zasadnicze wg III kategorii zaszeregowania tj. – 2100 brutto.

 

    V.            Wymagane dokumenty:

a)      CV,

b)      oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni korzysta z praw publicznych,

c)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

d)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia pracy,

e)      kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i ukończone kursy.

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 08.10.2018 r. do godziny 9:00
na adres:
Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

Koperty należy opatrzyć informacją:

„Nabór na stanowisko opiekuna dzieci podczas dowozu”

 

 

 VI.            Informacje dodatkowe:

 

1)   osoby spełniające kryteria zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, w związku z powyższym, prosimy o podanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem (numer telefonu);

 

2)   informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip   w zakładce: Nabór na wolne stanowisko oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zbójna

 

 

Wójt Gminy Zbójna

 

Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:14
Data opublikowania: poniedziałek, 1 paź 2018 15:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 809 razy