BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna

Zbójna, dnia 30.07.2019r.

Gmina Zbójna

ul. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna", za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty 48,

15-950 Białystok

 

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 80.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin płatności faktury 20 pkt., ekologiczne spotkania edukacyjne 20 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

Termin dostawy -

Ekologiczne Spotkania Edukacyjne- pkt

Razem

 

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku Piechoty48,

15-950 Białystok

60 pkt.

20 pkt.

0 pkt.

80 pkt

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczonyżaden Wykonawca,
  • nie została odrzuconaoferta żadnego z Wykonawców .

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.).

 

Pliki do pobrania: