BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„Dostawa żwiru i kruszywa do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2021r."

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –                                           Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z póżn. zm.)

 

Dotyczy: Dostawa żwiru i kruszywa do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy    

                 Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2021r."

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 15.01.2021r. godz. 09:15 ustalonym, jako termin otwarcia ofert Zamawiający dokonał otwarcia ofert przetargowych w.w. zadania.

Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 300 000,00 zł brutto

Do upływu terminu składania ofert (tj. 15.01.2021r. godz. 09:00) złożono następujące oferty:

 

 

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Kwota brutto za realizację zamówienia.

Termin dostawy

1.

USŁUGI TRANSPORTOWE  Łukasz Prusaczyk

ul. Szkolna 31

07-402 Lelis

343 785,00 zł

  1 dzień

2.

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

431 853,00 zł

  1 dzień

3.

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

 

240 250,00zł

  1 dzień

4.

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała

Kobylin 26

18-421 Piątnica

289 665,00

  1 dzień

5.

USŁUGI TRANSPORTOWE WYKOPY ZIEMNE Stanisław Szczęsny

ul. Wesoła 145

18-400 Łomża

294 585,00

  1 dzień

 

  1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2021r.-31.12.2021r.
  2. Warunki płatności: płatność w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
  3. Stosownie do art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
    o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Oświadczenie, należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
  5. Wzór oświadczenia o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

Zbójna, dn.15.01.2021r.

 

 

Pliki do pobrania: