BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Dostawa żwiru i kruszywa do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego w 2021r."

Zbójna, dnia 22.01.2021r.

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.8.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) zawiadamia się,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa żwiru i kruszywa do budowy
i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna według wskazań Zamawiającego
w 2021r."
,
za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

Liczba punktów wybranej oferty wynosi: 100.

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej - zgodnie z przyjętymi kryteriami (cena 60 pkt., termin dostawy 40 pkt.) w/w oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Złożone oferty

Cena

 pkt.

Termin dostawy

pkt.

Razem

 pkt.

1.

USŁUGI TRANSPORTOWE  Łukasz Prusaczyk

ul. Szkolna 31

07-402 Lelis

41,93 pkt.

40 pkt.

81,93 pkt.

2.

BIK-PROJEKT

Sp. z o.o.

ul. Poligonowa 32

18-400 Łomża

33,38 pkt.

40 pkt.

73,38 pkt.

3.

P.H.U. „MARGO” Mariusz Gosk

Al. Legionów 152, 18-400 Łomża

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

4.

USŁUGI TRANSPORTOWE Jan Grzymała

Kobylin 26

18-421 Piątnica

49,76 pkt.

40 pkt.

89,76 pkt.

5.

USŁUGI TRANSPORTOWE WYKOPY ZIEMNE Stanisław Szczęsny

ul. Wesoła 145

18-400 Łomża

48,93 pkt.

40 pkt.

88,93 pkt.

 

 

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późń. zm.) informuje się,
że w przedmiotowym postępowaniu:

  • nie został wykluczony żaden Wykonawca,
  • nie została odrzucona żadna

 

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. Poz. 1843 z późń. zm.).

 

 

Pliki do pobrania: