BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi integracji społecznej
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Zbójna uzyskała dotację z przewalutowania kursu euro w wysokości 9 000,00 złotych. Część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbójna (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom gminy spośród usług opisanych poniżej.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
o usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
o usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Urzędzie Gminy w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, dnia 07.04.2010 r. o godzinie 10.00

3. PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
Część II Usługi dla społeczności lokalnej
1.Wyposażenie centrum aktywności społecznej w sprzęt sportowy i prowadzenie centrum.
Planowana kwota na realizację zadania: 9 000,00 PLN.
Termin wykonania zamówienia: – kwiecień 2010r. - wrzesień 2010rUsługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych w składanej ofercie.
Zleceniodawca dopuszcza składanie ofert wariantowych.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
a) Organizacje pozarządowe (NGOs),
b) Organizacje kościelne,
c) Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
d) Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze,
e) Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

6. PODMIOTY WYKLUCZONE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Następujące podmioty są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia:
a) Partie polityczne,
b) Organizacje pracodawców,
c) Fundacje utworzone przez partie polityczne,
d) Kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889, z póź. zm.)

7. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE (KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ)

w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 3:
- grupa odbiorców – dzieci i młodzież, rodziny, osoby starsze,
- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz toaletą,
- przygotowanie pedagogiczne osób realizujących zajęcia.


JAKO PRORYTETOWE BĘDZIE TRAKTOWANE W KAZDYM PUNKCIE USŁUG ZATRUDNIENIE W REALIZACJI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE ZBÓJNA.

8. KOSZTY KWALIFIKOWANE

Finansowaniu podlegają jedynie koszty określone w Podręczniku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, liczone zgodnie z zasadami w nim zawartymi.

9. PROCEDURA SKŁADANIA I OCENY OFERT

SKŁADANIE OFERT
a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej w terminie do 12 kwietnia 2010 r. do godz. 12.00.
b) Oferta winna być ważna przez co najmniej [30] dni od daty określonej w pkt. a
c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Wykonawcy.OCENA OFERT
1. Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a) Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 7
b) Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert). Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Wykonawcę.
c) Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

10. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z P. Renatą Bajno Kierownik GOPS Zbójna, pokój nr 3, tel. (086) 214 03 30, e-mail: gops_zbojna@wp.pl

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy

Wójt Gminy Zenon Białobrzeski
Data powstania: wtorek, 30 mar 2010 11:52
Data opublikowania: wtorek, 30 mar 2010 11:52
Opublikował(a): Mateusz Banach
Zaakceptował(a): Mateusz Banach
Artykuł był czytany: 2228 razy