BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 159/12

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi Projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r..
Zarządzenie Nr 159/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 12 października 2012 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi
Projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi
na 2013 r..


Zgodnie z § 4 ust. 1- 3 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.), Wójt Gminy Zbójna informuje
o przeprowadzeniu konsultacji:

§ 1. Przedmiot i cel konsultacji:
1/ przedstawienie Projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia
Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 r.
który stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia,
2/ zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
- rozpoczęcie konsultacji w dniu 22 października 2012 r. (poniedziałek) godzina 800
- zakończenie konsultacji w dniu 6 listopada 2012 r. (wtorek) godzina 1500.

§ 3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:
1/ w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające
na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej.
2/ konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego
załącznik Nr 2 do zarządzenia, dostępnego w pliku do pobrania ze stronie internetowej
www.zbojnapowiatłomżyński.pl w menu tematycznym: Organizacje Pożytku
Publicznego.
3/ formularz konsultacji można złożyć bezpośrednio w sekretariacie Wójta Gminy Zbójna
znajdującego się w Zbójnej przy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8
lub przesłać w formie elektronicznej na adres ugzbojna@lo.home.pl

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 paź 2012 09:45
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 09:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1216 razy