BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

PROJEKT UCHWAŁY RADY GMINY ZBÓJNA

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 159/12 Wójta Gminy Zbójna
z dnia 12 października 2012 r.

PROJEKT


UCHWAŁA Nr ………../12
Rady Gminy Zbójna
z dnia ………. 2012 r.

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232,
poz. 1378) po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 ustawyRada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:


§ 1


Program Współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, określa załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący


Jan Gawrych

Załącznik
do Uchwały Nr …/…/12
Rady Gminy Zbójna
z dnia …………….. 2012 r.


Program Współpracy Gminy Zbójna
z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013


Wprowadzenie

Priorytetem Gminy Zbójna jest jak najlepsze zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jego mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi
i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem gminy, ponieważ to właśnie organizacje pozarządowe stanowią bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Obszerny zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, ich społeczny charakter oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner do współpracy
dla jednostek samorządu terytorialnego.
Podstawowymi korzyściami z takiej współpracy są między innymi: umacnianie społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych
oraz wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań oraz rozwiązań, dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi określa formy, zasady
i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Zbójna z organizacjami, a także określa priorytetowe zadania publiczne, których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.

§ 2
Ilekroć w niniejszym programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,
Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232,
poz. 1378),
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
c) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami
Pozarządowymi na rok 2013,
d) Gminie – rozumie się przez to Gminę Zbójna,
e) Radzie Gminy – rozumie się przez to Radę Gminy Zbójna,
f) Wójcie Gminy – rozumie się przez to Wójta Gminy Zbójna,
g) Urzędzie Gminy – rozumie się przez to Urząd Gminy Zbójna;
h) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 127 ust.1 pkt1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
i) konkursie ofert – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy.

Rozdział II
Cel główny i cele szczegółowe Programu
§ 3
1.Celem głównym Programu jest kształtowanie ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między gminną administracją samorządową i organizacjami pozarządowymi.
2. Celem Programu jest ponadto określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania
przez Gminę działań organizacji pozarządowych. Poprzez określenie i realizację tych zasad samorząd Gminy Zbójna pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej. Program ma stworzyć optymalne warunki do zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców i wspierania ich aktywności obywatelskiej poprzez udział organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych wspólnoty samorządowej.


§ 4
1. Cele szczegółowe Programu to:
a) umacnianie społecznej świadomości i poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje
otoczenie;
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych;
c) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy;
d) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu Programu;
e) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu
występujących potrzeb;
f) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów;
g) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
h) integracja podmiotów polityki lokalnej, obejmującej swym zakresem sferę zadań
publicznych wymienionych w art. 4 ustawy.

2. Cele wymienione w ust.1 będą realizowane poprzez równy dostęp do informacji
oraz wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu
w celu zharmonizowania tych kierunków, a także poprzez współpracę opartą na zasadach określonych w § 5.


Rozdział III
Zasady współpracy i zakres przedmiotowy współpracy

§ 5
Współpraca Gminy z organizacjami opiera się na zasadach:
1) pomocniczości – co oznacza, że Gmina powierza organizacjom realizację zadań własnych, a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;
2) suwerenności stron – co oznacza, że stosunki pomiędzy Gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
3) partnerstwa – co oznacza dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów
w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem wytyczonych celów;
4) efektywności – co oznacza wspólne dążenie do osiągnięcia możliwie największych efektów realizacji zadań publicznych;
5) uczciwej konkurencji – co oznacza wymóg udzielania tych samych informacji odnośnie wykonywanych działań zarówno przez podmioty publiczne
jak i niepubliczne, a także obowiązek stosowania tych samych kryteriów przy dokonywaniu oceny tych działań i podejmowaniu decyzji odnośnie ich finansowania;
6) jawności – co oznacza, że wszystkie możliwości współpracy Gminy z organizacjami są powszechnie wiadome i dostępne oraz jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów podejmowania decyzji.

§ 6
Współpraca Gminy z organizacjami dotyczy realizacji zadań publicznych określonych
w art. 4 ustawy w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.


Rozdział IV.
Formy współpracy

§ 7
1. Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom odbywa się poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji
na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji
na dofinansowanie ich realizacji,
c) zlecanie realizacji zadań publicznych na wniosek organizacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie i na zasadach określonych w art. 19 a ustawy.

2. Wspieranie działalności organizacji realizowane jest przez Koordynatora ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, wyznaczonego przez Wójta Gminy, spośród pracowników Urzędu Gminy, którego zadaniem jest w szczególności:
a) wspieranie procesu powstawania organizacji pozarządowych na terenie
Gminy,
b) udzielanie pomocy doradczej organizacjom pozarządowym w bieżącej
działalności,
c) tworzenie warunków organizacyjno – technicznych w celu podniesienia
sprawności funkcjonalnej organizacji pozarządowych.
3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania
w celu zharmonizowania tych kierunków odbywa się poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji w serwisie informacyjnym oraz na stronach internetowych Gminy;
b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy;
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych
w roku 2013 zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu
o środki inne niż wynikające z programu, a w których realizację mogą włączyć się inne organizacje.
4. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności organizacji odbywa się na podstawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych określonych w uchwale Rady Gminy poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
b) udostępnianie projektów uchwał na stronie internetowej Gminy,
c) umożliwienie pisemnego wyrażenia opinii i złożenia uwag,
d) organizowanie otwartych spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami organizacji.
5. Tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów Gminy, nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organów Gminy lub organizacji w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w sprawach dotyczących pożytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
6. Zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie oraz uchwale Rady Gminy w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009 Nr 84 poz. 712).
8. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu przez organizacje spotkań otwartych, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, sprzętu, środków technicznych itp.;
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych i pozafinansowych
na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja z budżetu Gminy;
c) organizację lub współudział organów Gminy w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji;
d) nieodpłatne udostępnianie materiałów związanych ze wspieraniem oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert;
e) wspieranie działalności organizacji poprzez nieodpłatne udostępnianie sprzętu
i środków technicznych;
f) inicjowanie działań aktywizujących i integrujących organizacje pozarządowe;
g) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu na stronach
internetowych Gminy poprzez tworzenie “bazy dobrych praktyk”.


Rozdział V
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8
1. Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane
do realizacji organizacjom w roku 2013:
1) W dziedzinie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego wspierane będą w szczególności zadania w zakresie:
a) wspierania edukacji kulturalnej i artystycznej dzieci i młodzieży,
b) ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego oraz kultury ludowej,
c) twórczości literackiej – wydawnictw regionalnych,
d) upowszechniania sztuki teatralnej,
e) promocji kultury polskiej za granicą oraz inicjowania programów przeznaczonych
dla Polonii,
f) wspierania międzynarodowych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych służących
kultywowaniu tradycji regionalnych i narodowych,
g) wspierania przedsięwzięć mających na celu prezentację dorobku artystycznego
i kulturalnego regionu.

2) W dziedzinie kultury fizycznej wspierane będą w szczególności zadania w zakresie:
a) uczestnictwa w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach
sportowych;
b) przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu poprzez organizację imprez
sportowych o charakterze masowym.

3) W dziedzinie turystyki wspierane będą w szczególności zadania w zakresie:
a) promocji atrakcji turystycznych Gminy (wydawnictwa – foldery, kartki pocztowe, mapy,
katalogi, albumy),
b) działań na rzecz informacji turystycznej w Gminie,
c) wydarzeń promujących walory turystyczne Gminy ( konferencje, imprezy promujące
poza terenem Gminy),
d) promocji szlaków turystycznych (pieszych, konnych, rowerowych, itp.)
na Kurpiowszczyźnie,

4) W dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wspierane będą w szczególności zadania
w zakresie:
a) prowadzenia działań w zakresie promocji zdrowego trybu życia, w szczególności
wśród dzieci i młodzieży;
b) realizacji lokalnych programów profilaktycznych i edukacyjno-zdrowotnych
ukierunkowanych na zapobieganie tzw. schorzeniom cywilizacyjnym,
c) promowania idei wolontariatu na rzecz chorych i potrzebujących,
d) prowadzenia działań z zakresu zwalczania patologii społecznych w ramach
zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
e) realizacji programów edukacyjno-zdrowotnych ukierunkowanych na promocję zdrowia,
poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych.

5) W dziedzinie edukacji ekologicznej wspierane będą w szczególności zadania
w zakresie:
a) rozpowszechniania prawidłowego postępowania z odpadami (segregacja odpadów
komunalnych, kompostowanie odpadów organicznych),
b) informowania o zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających
z niewłaściwego postępowania z odpadami (np. spalanie odpadów w piecach domowych
lub porzucanie ich na dzikich wysypiskach);
c) opracowania i druku materiałów informacyjnych nt. prawidłowej gospodarki odpadami
i gospodarki wodno-ściekowej;
d) promocji przedsięwzięć mających na celu zbiórkę odpadów niebezpiecznych znajdujących
się w strumieniu odpadów komunalnych (np. zużyte baterie, przeterminowane lekarstwa).


Rozdział VI
Okres realizacji Programu

§ 9
1. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach otwartych
konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy w 2013 roku.


Rozdział VII
Sposób realizacji Programu

§ 10
Zlecanie realizacji zadań Gminy organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które Program określa jako zagadnienia priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadania można zrealizować efektywniej w inny sposób, określony w przepisach odrębnych
(w szczególności na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, z zachowaniem porównywalności metod kalkulacji kosztów
oraz porównywalności opodatkowania).

§ 11
1. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane i przeprowadzane przez Urząd Gminy w oparciu
o przepisy ustawy.
2. Komisje konkursowe do opiniowania ofert w otwartych konkursach powoływane są
i działają na zasadach określonych w rozdziale XI Programu.

§12
Lista zagadnień priorytetowych, o której mowa w rozdziale V Programu informuje organizacje o podstawowych priorytetowych kierunkach działań, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania
oraz posiadane zasoby.

§ 13
Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

§ 14
Na wniosek organizacji, Wójt Gminy może zlecić organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie
i regulaminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 Programu.


Rozdział VIII
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 15

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określa uchwała budżetowa Rady Gminy na rok 2013.
2. Projektowana wysokość środków finansowych zostanie poddana konsultacjom
z organizacjami pozarządowymi w jednym z trybów określonych uchwałą Rady Gminy
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie art.19 a ustawy, stanowi najwyżej 20% dotacji planowanych w roku 2013 na realizację zadań publicznych przez organizacje.


Rozdział IX
Sposób oceny realizacji Programu

§ 16
Wójt Gminy dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania wspieranego lub powierzanego organizacji pozarządowej na zasadach określonych w ustawie i w regulaminie, o którym mowa w § 11 ust. 3 Programu.

§ 17
Ocena realizacji Programu dokonana będzie w oparciu o następujące wskaźniki:
1) liczbę ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
2) liczbę ofert złożonych przez organizacje do konkursów ofert na realizację zadań
publicznych,
3) liczbę organizacji, które zwróciły się do Gminy o wsparcie lub powierzenie realizacji
zadań publicznych z pominięciem konkursów ofert (art. 19 a ustawy),
4) liczbę organizacji, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu,
5) wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom na realizację zadań
publicznych w danym roku budżetowym,
6) liczbę zadań publicznych, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu,
7) liczbę skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego,
8) liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach,
9) liczbę projektów partnerskich realizowanych przez Gminę z organizacjami,
10) liczbę realizowanych umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
11) liczbę inicjatyw realizowanych przez organizacje objętych patronatem Wójta Gminy,
12) liczbę zespołów, w których zasiadali przedstawiciele organizacji.

§18
Wójt Gminy składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie z realizacji Programu, w terminie
do dnia 30 kwietnia 2014 r.

§ 19

1. Oceny realizacji programu dokonuje odpowiednia Komisja Rady Gminy.
2. Do udziału w obradach Komisji w przedmiocie oceny realizacji Programu mogą zostać zaproszeni przedstawiciele organizacji, będący członkami komisji konkursowych.

§ 20
Na podstawie sprawozdania Wójta Gminy, oceny Programu i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowany zostanie Program Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na kolejny rok lub Wieloletni Program Współpracy Gminy
z Organizacjami Pozarządowymi.


Rozdział X
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz o przebiegu konsultacji

§ 21
1. Program tworzony jest przez pracownika Urzędu Gminy wskazanego przez Wójta Gminy
i poddany jest konsultacjom społecznym i uchwalany przez Radę Gminy.
2. Program został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony
w uchwale Rady Gminy Zbójna Nr II/7/10 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji, projekt Programu – został zamieszczony na stronie internetowej gminy www.zbojna.powiatlomzynski.pl, w zakładce „organizacje pozarządowe”.
4. Organizacje mogły zgłaszać swoje uwagi na piśmie lub drogą elektroniczną od dnia
22 października 2012 r. do dnia 6 listopada 2012 r..
5. W wyniku analizy zgłoszonych uwag i propozycji została przygotowana ostateczna wersja
Programu.Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert

§ 22
1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert
w poszczególnych konkursach ofert.
2. Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu ofert na realizację zadań publicznych Wójt
powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową.
3. W skład komisji konkursowej wchodzą pracownicy Urzędu Gminy, a także przedstawiciele
organizacji.
4. W skład komisji konkursowej nie będą powoływane osoby, reprezentujące organizacje,
które biorą udział w danym konkursie lub osoby, pozostające z oferentami w takich
relacjach, które mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby
posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.

§ 23
1. Od dnia 4 stycznia 2013 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy zamieszcza się zaproszenie do zgłaszania przez organizacje kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert realizowanych w trybie ustawy.
2. Wójt lub osoba przez niego upoważniona wybiera na członków komisji konkursowych przedstawicieli organizacji spośród zgłaszanych przez organizacje kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.
3. Wójt lub osoba przez niego upoważniona może zaprosić przedstawicieli organizacji
do udziału w komisjach konkursowych.
4. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Przewodniczącym komisji konkursowej jest pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny
za dany konkurs.
6. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzi pracownik Urzędu Gminy, wyznaczony przez Wójta Gminy.

§ 24
1. Posiedzenia komisji konkursowej zwołuje Przewodniczący komisji.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach, w miejscu i czasie wyznaczonym
przez Przewodniczącego.
3. Posiedzenia komisji konkursowej są ważne, gdy uczestniczy w nich Przewodniczący
oraz co najmniej połowa składu komisji.
4. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół.
5. Udział członków w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

§ 25
1. Członkowie komisji konkursowej nie mogą być związani z oferentami stosunkiem
osobistym lub służbowym, tego rodzaju, że mogłoby to wywołać wątpliwości
co do bezstronności przeprowadzonych czynności.
2. Członkowie komisji konkursowej podpisują deklarację bezstronności i poufności.
3. W przypadku nie podpisania deklaracji o bezstronności, decyzję o wykluczeniu Członka
komisji konkursowej z jej prac podejmuje Przewodniczący.

§ 26
1.Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie
z ogłoszonymi warunkami konkursu.
2. Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii komisji konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Gminy.
3. Przewodniczący odczytuje listę oferentów, którzy ubiegają się o realizację zadania oraz przedstawia listę ofert, które spełniły wymogi formalne i będą oceniane przez członków komisji konkursowej.
4. Każdy Członek komisji konkursowej wypełnia kartę oceny merytorycznej ocenianych ofert, którą następnie podpisuje. Każda oferta musi być oceniona co najmniej przez dwóch członków komisji konkursowej, w tym co najmniej przez jednego pracownika Urzędu Gminy
i co najmniej jednego przedstawiciela organizacji.
5. Ocena ofert odbywa się zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu.
6. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen wobec wszystkich ofert zawartych w kartach oceny merytorycznej i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną propozycją przyznania dotacji. Propozycje komisji wymagają pisemnego uzasadnienia i są przedstawiane Wójtowi Gminy
do zatwierdzenia.
7. Końcowa ocena punktowa oferty stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych
przez członków komisji.
8. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.
9. Podjęte zarządzenie jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami stron, podejmujących współpracę, pisemnych umów określających sposób
i termin przekazania dotacji oraz jej rozliczenia,

§ 27
1. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
2. W przypadku, kiedy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, jednostka realizująca zadania dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.
3. Informacje o złożonych ofertach oraz o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odmowie lub udzieleniu dotacji na realizację zadań, będą podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na powiatowej platformie informacyjnej dla organizacji pozarządowych. Lista podmiotów, którym przyznano dotację publikowana jest także w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Zbójna.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe

§ 28
W terminie nie późniejszym niż do 30 listopada 2013 roku Rada Gminy Zbójna uchwali Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na kolejny rok
lub Program Wieloletni.

§ 29

Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

Data powstania: piątek, 12 paź 2012 09:48
Data opublikowania: piątek, 12 paź 2012 09:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1409 razy