BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 234/10 Wójta Gminy Zbójna

w sprawie terminu, celu i formy przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zarządzenie Nr 234/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 8 listopada 2010 r.

w sprawie terminu, celu i formy przeprowadzenia konsultacji z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568,
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327,
Nr 13, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593,
Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 127, poz.857)
oraz § 4 ust. 1 UCHWAŁY Nr XXVIII/140/10 Rady Gminy Zbójna z dnia
28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przeprowadzić konsultacje w terminie od 16 listopada 2010 r.
do 29 listopada 2010 r. z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projekt Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok 2011 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii na Formularzu Zgłaszania Opinii, który stanowi załącznik do szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjętego UCHWAŁĄ Nr XXVIII/140/10 Rady Gminy Zbójna z dnia
28 października 2010 r.
2. Uwagi i propozycje zmian dotyczące Programu, o którym mowa w § 1 na formularzu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna - pokój Nr 8 w godzinach od 8 do 15 lub przesłać do dnia 29 listopada 2010 r. na adres: Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna,
ul. Łomżyńska 64 a także pocztą elektroniczną na adres: ugzbojna@lo.home.pl z dopiskiem "konsultacje PW z opp".
3. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji,
o których mowa w § 1, mających siedzibę na terenie Gminy Zbójna.
4. Projekt Programu i Formularz Zgłaszania Opinii zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl
w kategorii: Organizacje Pożytku Publicznego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna. Dokumenty te można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy Zbójna.
5. Spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji i instytucji, do których adresowany jest Program Współpracy odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna w dniu
26 listopada 2010 r. o godzinie 10-tej.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:44
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:47
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1263 razy