BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 209/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 28 lutego 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu działki gruntu przeznaczonego do dzierżawy, stanowiącego własność Gminy Zbójna
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200,
poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r.
poz. 908 , poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz.1529) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do dzierżawy na okres 20 lat od dnia 5 maja 2013 r. w formie przetargowej grunt o powierzchni 150 m2, stanowiący część działki Nr 727, położonej w Zbójnej
(dla której, założona jest księga wieczysta Kw. 24963), będącej własnością Gminy Zbójna, wymienionej w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Plan sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia przedstawia lokalizację części działki przeznaczonej do dzierżawy, o której mowa w ust.1.

§ 2
1. Roczne opłaty z tytułu dzierżawy gruntu będą wnoszone z góry w terminie do 31 marca
każdego roku.
2. Roczna opłata za dzierżawę gruntu wynosi 1.000,00 zł + podatek VAT, która zawiera
podatki i inne obciążenia publicznoprawne związane z przedmiotem dzierżawy.
3. Roczna opłata za dzierżawę będzie waloryzowana w I kwartale każdego roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok
poprzedni, publikowany przez Prezesa GUS.
4. Za rok 2013 czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 667 ,00 zł + podatek VAT, płatny
do 15 maja 2013 r.
§ 3
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz na tablicy ogłoszeń u sołtysa Sołectwa Zbójna oraz na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl przez okres 21 dni.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wójt Gminy Zbójna - Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 28 lut 2013 12:43
Data opublikowania: czwartek, 28 lut 2013 12:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1370 razy