BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 268/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 października 2013 roku

w sprawie zamiany nieruchomości.
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r. poz. 594)
oraz art. 15 ust. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529) Wójt Gminy Zbójna zarządza,
co następuje:

§ 1.

1. Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w obrębie Jurki, na działce Nr 152/2 o pow. 0,0192 ha, zapisaną
w Księdze Wieczystej KW 249667 o wartości 559,00 zł,
na nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Jerzego Piaścika, położoną w obrębie Jurki, na działce Nr 105/2 o pow. 0,0156 ha o wartości 454,00 zł.
2. Celem zamiany nieruchomości jest uregulowanie granic pomiędzy drogą gminną
a nieruchomością przylegającą do drogi.

§ 2.

1. Zamiana nieruchomości określonych w § 1 nastąpi za odpowiednim rozliczeniem finansowym, wynikającym z opinii o wartości nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego, tzn. Jerzy Piaścik ureguluje na rzecz Gminy Zbójna kwotę w wysokości 105,00 zł, która stanowi różnicę między wartością działki
Nr 152/2 a wartością działki Nr 105/2.
2. Koszty wyceny zamienianych nieruchomości ponosi Gmina Zbójna.
3. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Jerzy Piaścik.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 18:21
Data opublikowania: niedziela, 13 paź 2013 18:22
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 1427 razy