BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbójna.

Zarządzenie Nr 9/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 10 lutego 2014 roku
Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 1318/ i art. 38 ust.1-2, art. 39 ust. 1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 /
oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ogłasza się VI przetarg ustny nieograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1
do niniejszego zarządzenia na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej na działce
Nr 871/2 we wsi Dobry Las o powierzchni 2.050 m2, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW 8124.

2. Ogłasza się IV przetarg ustny nieograniczony, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości zabudowanej, położnej w Kuziach Nr 88, na działce Nr 258/3 o powierzchni 0,0567 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3.
§ 2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwach Dobry Las i Kuzie.
2. Wyciąg z ogłoszeń o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 12 lut 2014 11:02
Data opublikowania: środa, 12 lut 2014 11:17
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 1688 razy