BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013, poz. 594) i art.25, art.34 ust.1 pkt.3 ust.1 art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2014 r.
poz. 518) oraz § 5 ust.3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Zbójnej na działkach Nr Nr 718/7, 719/7, 719/9 o łącznej pow. 0,0169 ha, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Zbójnej na działkach Nr Nr 1094/11 i 1095/5 o łącznej pow. 0,0377 ha, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwie Zbójna przez okres 21 dni, oraz na stronie
internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazów, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w prasie lokalnej o treści zawartej w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 12 sie 2014 10:06
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2014 10:07
Opublikował(a): Anna Górak
Zaakceptował(a): Anna Górak
Artykuł był czytany: 1596 razy