BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Identyfikator postępowania 78e72f0b-4155-438f-9274-375675783c3f

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna (1.10.2021-30.09.2022)

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna
(1.10.2021-30.09.2022)
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbójna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670025
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Łomżyńska 64
1.5.2.) Miejscowość: Zbójna
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-416
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 86 214 00 29
1.5.8.) Numer faksu: 86 214 00 29
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzbojna@lo.home.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Zbójna
(1.10.2021-30.09.2022)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db33aa46-e615-11eb-b885-f28f91688073
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117551/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 11:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002638/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:
- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowych
środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub
dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy
i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: ugzbojna@lo.home.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email
ugzbojna@lo.home.pl
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach z tym związanych:
a) administratorem danych osoby fizycznej składającej ofertę* jest Gmina Zbójna,
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna;
b) inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Bajno, kontakt: telefon/ *:
86 214 00 29, adres e-mail: iodo@ug.zbojna.wrotapodlasia.pl;
c) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
niniejszym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e) dane osobowe osoby fizycznej składającej ofertę będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez osobę fizyczną składającą ofertę danych osobowych bezpośrednio
dotyczących osoby fizycznej składającej ofertę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada osoba fizyczna składająca ofertę:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych osoby fizycznej składającej
ofertę**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba
fizyczna składająca ofertę, że przetwarzanie danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę
dotyczących ją narusza przepisy RODO;
a) nie przysługuje osobie fizycznej składającej ofertę:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej składającej ofertę jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UE.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n.:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Zbójna (1.10.2021-30.09.2022)
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zbójna w okresie 12 miesięcy,
tj. w okresie od 1 października 2021r. do 30 września 2022r.
Na terenie Gminy Zbójna podzielonej na 19 sołectw do kalkulacji kosztów należy przyjąć:
- łączna ilość nieruchomości: 966 (stałych), 69 (sezonowych)
- łączna ilość osób zameldowanych: 3873,
Łączna ilość osób (stałych) wg deklaracji: 2908, (sezonowych) 202
Stan na dzień 05.07.2021r.
Przewidywana ilość odebranych odpadów w okresie trwania umowy: ok. 550 Mg/rok. Wskazane
ilości mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie.
W celu poprawnej wyceny zadania Wykonawca zapozna się ze specyfiką i ukształtowaniem
terenu Gminy Zbójna. W przypadku, gdy liczba mieszkańców lub ilość ton odpadów zmaleje w
stosunku do wielkości podanych w specyfikacji warunków zamówienia Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego, w tym żądanie realizacji umowy
do wysokości 100 % ceny umowy.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2016 - 2022
oraz przepisami prawa polskiego, w tym Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na
Terenie Gminy Zbójna przyjętym Uchwałą Rady Gminy Zbójna XXI/7/18 z dnia 19 marca 2018r.,
stanowiącym załącznik do SWZ nr 10.
Na terenie Gminy Zbójna obowiązywać będzie system mieszany (workowo –pojemnikowy)
zbiórki odpadów komunalnych.
a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w znormalizowane pojemniki do gromadzenia
odpadów komunalnych.
Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów
handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu
w okresie od 15 października do 15 kwietnia;
2) dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, dla obiektów użyteczności publicznej, punktów
handlowych i usługowych i z koszy ulicznych - co najmniej 2 razy w miesiącu
w okresie od 16 kwietnia do 14 października.
b) Segregowane odpady komunalne
Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach lub
pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
Stosuje się worki o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów, wykonane z folii polietylenowej LDPE
o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów selektywnie zbieranych, wykluczającej
rozerwanie się worka.
Worki odpowiednio opisane bądź rozróżnione kolorem dostarcza Wykonawca w zależności od
potrzeb mieszkańców.
-Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 7 pkt 1 - 6 i 13 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna czyli:
1) papier, tektura (makulatura, karton);
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
13) odpady zielone;
odbierane będą z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej, z obiektów
użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych z częstotliwością co najmniej jeden
raz w miesiącu.
- Segregowane odpady komunalne, o których mowa w § 7 pkt 9, 10, 12 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna czyli:
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
z nieruchomości wszystkich typów zabudowy, z obiektów użyteczności publicznej, punktów
handlowych i usługowych odbierane będą z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku.
W okresie między odbiorami/wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
odpady do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
c) Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz folia kiszonkarska.
Odbiór odpadów wielkogabarytowych , mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
folii kiszonkarskiej będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez
właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą
terminach.
Częstotliwość załadunku i wywozu – co najmniej dwa razy w roku.
W okresie między wystawkami mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady
do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
d) Odpady niebezpieczne typu:
- przeterminowane leki odbierane będą w punktach aptecznych i placówkach zdrowia,
- zużyte baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych.
(wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy).
Pojemniki na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe dostarczy Wykonawca w
ilości 5 sztuk, natomiast na przeterminowane leki w ilości 2 sztuk.
Częstotliwość załadunku i wywozu – co najmniej dwa razy w roku .
Poza punktami odbioru mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do
mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW:
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy jest zobowiązany do utworzenia i obsługi
mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, do którego dwa dni każdego miesiąca w godzinach 8.00-
13.00 właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Zbójna będą mogli
przekazywać:
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
14) folia kiszonkarska.
4.2.6.) Główny kod CPV: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Wybór
oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:
1. Cena – 60%
2. Termin płatności faktury – 40%
Kryterium termin płatności faktury dotyczy terminu wyrażonego w dniach roboczych przy czym
deklarowany termin płatności nie może być krótszy niż 14 dni i dłuższy niż 30 dni.
Sposób obliczania najkorzystniejszej oferty według poniższych wzorów:
1. Cena:
cena brutto oferty najniższej
----------------------------------------- x 100pkt. x 60% = Wynik A
cena brutto oferty rozpatrywanej
2. Termin płatności faktury:
termin płatności określony w ocenianej ofercie
------------------------------------------------------------- x 100pkt. x 40% = Wynik B
najdłuższy termin płatności spośród złożonych ofert
Ocena wypadkowa każdej z Ofert będzie obliczona jako suma ocen punktowych w zakresie
poszczególnych kryteriów:
Suma = Wynik A + Wynik B
Oferta Najkorzystniejsza to ta, która uzyska najwyższą ilość punktów (Suma), tzn. oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ocen z tytułu kryteriów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca dołączy kopię aktualnego wpisu do rejestru
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Zbójna zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
- Zdolności technicznej lub zawodowej,
Na potwierdzenie tego warunku wymagane jest:
o wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
dwóch usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości
powyżej 200 000,00zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie
ostatnich 3 miesięcy.
o wykazanie przez wykonawcę, że w czasie trwania umowy będzie dysponował, co najmniej:
- 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- oraz 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
- oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11
stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane
zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających
zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, o których mowa poniżej.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
b) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
􀀀 w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5
- oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
(w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r.
poz.1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej
􀀀 w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa poniżej.
5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
􀀀 w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,
- kopię aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zbójna zgodnie z wymogami ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
􀀀 w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej,
• wykazanie przez wykonawcę realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch
usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych o wartości powyżej 200
000,00zł brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
• wykazanie przez wykonawcę, że w czasie trwania umowy będzie dysponował, co najmniej:
- 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
- oraz 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
- oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia
2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie – 5.000,00
zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
2019 r. poz. 310, z późn. zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i
3 oraz ust. 2 ustawy
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 7987 5710 1126 0196 5320 0000 50
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium
(jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt
2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych
dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona.
10. Zasady zwrotu wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERTY PRZEZ WYKONAWCÓW
WSPÓNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Oferty złożone wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców będą musiały spełnić
następujące wymagania:
1. Jeden z Wykonawców składających wspólnie ofertę zostanie ustanowiony jako pełnomocnik,
upoważniony do reprezentowania wszystkich Wykonawców składających wspólnie ofertę w
postępowaniu albo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie składających ofertę
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo);
2. Wszyscy Wykonawcy składający wspólnie ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ma obowiązek
dołączenia do oferty oświadczenia, o których mowa w rozdz. XXI ust. 1 zgodne z
załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Jeśli oferta Wykonawcy składającego ofertę wspólną zostanie najwyżej oceniona zostanie on
wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:
- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia
wymienionych w rozdz. XXI ust. 5 pkt b, które składa każdy z wykonawców występujących
wspólnie,
- podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu wymienionych w rozdz. XXI ust. 5 pkt a składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz
danych zawartych w ofercie.
Projekt umowy stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli
konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie
po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia takich zmian lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy
czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od
Wykonawcy;
2) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;
3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcy lub zmiany Podwykonawcy ;
5) związanych ze skutkami COVID-19 określonych w art. 15r Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-28 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-28 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-27
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Do wypełnionego formularza ofertowego każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
- dowód wpłaty wadium
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu– zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do SWZ oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez
zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
- pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika
należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.
- zakres rzeczowy oraz wartość robót budowlanych, usług lub dostaw objętych przedmiotem
zamówienia publicznego, które zostaną powierzone podwykonawcom (wzór Załącznik nr 8) -
jeżeli dotyczy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1 zgodne z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także
oświadczenie (zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117551/01 z dnia 2021-07-16
2021-07-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi