BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna”

Zbójna, dnia 16.09.2021r.

 

Gmina Zbójna

  1. Łomżyńska 64

18-416 Zbójna

UE.271.4.2021

 

 

INFORMACJA UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) – dalej „Ustawy”, prowadzący postępowanie zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 104483B w miejscowości Wyk etap II nawierzchnia bitumiczna” znak sprawy UE.271.4.2021.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania – art. 255 pkt 6) „Ustawy”: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

1) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania – w przedmiotowym postępowaniu terminy wykonania zamówienia pokrywają się z częścią I inwestycji t.j. wykonania podbudowy, uzależniając Wykonawcy wejście na plac budowy od jej zakończenia, a tym samym uniemożliwiając wykonanie zadania w terminie.

 

 

 

 

Pliki do pobrania: