BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 238/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 24 czerwca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność Gminy Zbójna.
wykaz lokali
wykaz lokali
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013, poz. 594/ i art.25, art.34 ust.1 pkt.3 ust.1 art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz. 1529 / oraz § 3 ust.2 uchwały
Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy
niż trzy lata i § 1 uchwały Nr XX/127/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 17 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, 2 piętrowym, o 13 mieszkaniach ( dom nauczyciela w Zbójnej ), stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Zbójnej na działce Nr 1099/4 o pow. 2348 m2
KW. 38803, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Zbójna i sołtysa sołectwa Zbójna przez okres 21 dni, oraz na stronie
internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w prasie lokalnej o treści zawartej w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 25 cze 2013 11:19
Data opublikowania: wtorek, 25 cze 2013 11:27
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lis 2013 10:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1048 razy