BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 247/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 29 lipca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013, poz. 594/ i art.25, art.34 ust.1 pkt.3 ust.1 art. 35 ust. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz.651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz. 1529 / oraz uchwały
Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy
niż trzy lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej biblioteki, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Kuziach na działce Nr 258/3 o pow. 0,0567 ha, KW. LM1L/00024944/3, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Dobrym Lesie na działce Nr 875
o pow. 0,0680 ha KW. LM1L/00024947/4, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Zbójnej na działce Nr 1347/3
o pow. 0,0147 ha KW. LM1L/00024963/2, szczegółowo opisaną w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwach miejscowości, w których położone są
nieruchomości przez okres 21 dni, oraz na stronie internetowej
www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazów, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
w prasie lokalnej o treści zawartej w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 30 lip 2013 11:15
Data opublikowania: wtorek, 30 lip 2013 11:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 paź 2013 11:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 872 razy