BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 260/13 Wójta Gminy Zbójna z dnia 11 września 2013 roku

w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemny ograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 875, będącej własnością Gminy Zbójna.
Zarządzenie Nr 260/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11 września 2013 roku
w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemny ograniczonego na zbycie nieruchomości
położonej w Dobrym Lesie na działce Nr 875, będącej własnością Gminy
Zbójna.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ Dz. U. z 2013 r. poz. 594/ i art. 38 ust.1-2 i art. 40 ust. 1, pkt. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337,
z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz.1256, poz. 1429, poz. 1529 /
oraz § 3 ust. 1 i § 15 ust. 1-4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. Nr 207, poz. 2108, z 2009 r. Nr 55, poz. 450, z 2013 r. poz. 942) Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1

Ogłasza się I przetarg pisemny ograniczony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego
zarządzenia na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położnej na działce Nr 875 we wsi Dobry Las o powierzchni 0,0680 ha, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/000/24947/4.

§ 2

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w przetargu stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w Sołectwie Dobry Las.
2. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się w prasie lokalnej, zgodnie z treścią
w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 260/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11 września 2013 r.
Wójt Gminy Zbójna
Ogłasza I przetarg pisemny ograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/000/24947/4


Nr
działki Pow.
w ha
Cena
wywoławcza w zł Termin części jawnej przetar-gu

Wadium
w zł Przezna-
czenie
w planie zagosp.
przestrz. Opis nieruchomości

875
0,068
3.000,00

28.10.
2013 r. godz.
900
150,00
(słownie: sto piędzie-siąt złotych) Obecnie brak planu zagospodarowa-nia przestrzennego.
Nieruchomość stanowi drogę. Nieruchomość niezabudowana nierówna nie ogrodzona. Jest to nieutwardzona, gruntowa droga
o długości 175,0 m i szerokości
ok. 4,0 m

Brak obciążeń i zobowiązań, których przedmiotem jest sprzedawana nieruchomość.
Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi drogę dojazdową do działki Nr 195 w Dobrym Lesie i biegnie między działkami Nr 198 i 199. Aktualnie właściciele działki Nr 195, jak i pozostali właściciele działek przylegających do drogi na działce
Nr 875 mają do nich dostęp od drogi położonej na działce oznaczonej Nr 874 i od drogi położonej
na działce Nr 884. Zatem dalsze utrzymywanie drogi na działce Nr 875 nie jest racjonalne. Prawo uczestnictwa w przetargu mają właściciele działek przylegających do drogi położonej na działce
Nr 875.
Termin i miejsce złożenia zgłaszania uczestnictwa w przetargu: 24 października 2013 r. godzina 900 w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8. Do zgłoszenia należy załączyć kopię tytułu prawnego działki przylegającej do drogi na działce Nr 875. Zgłoszenia należy składać w zaklejonych kopertach, oznaczonych „Przetarg Dobry Las”.
Część jawna przetargu odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna,
ul. Łomżyńska 64.
Warunkiem niezbędnym uczestniczenia w ogłoszonym przetargu jest uiszczenie wadium
w pieniądzu, które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Zbójna w Banku Spółdzielczym
w Łomży, Oddział Nowogród Nr 92875710112601965320000010 nie później niż w dniu
21 października 2013 r. (Placówka banku znajduje się w Zbójnej). Wadium należy uiścić, podając nr działki. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.
Wylicytowana cena sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 260/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11 września 2013 r.Formularz
zgłoszenia uczestnictwa w I przetargu pisemnym ograniczonym
na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/000/24947/4
…………………………..
/Imię i nazwisko/
………………………..
/adres zamieszkania /

Wójt Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 ZbójnaW odpowiedzi na ogłoszenie przetargu na zbycie działki Nr 875 o pow. 0,0680 ha. położonej w Dobrym Lesie zgłaszam swoje uczestnictwo w przetargu.
Oświadczam, że jestem właścicielem działki Nr …….. położonej w Dobrym Lesie, która przylega do działki Nr 875.
Oferowana cena sprzedaży wynosi ……………….. zł, którą zobowiązuję się wpłacić
w terminie wyznaczonym przez Wójta Gminy Zbójna, na konto Urzędu Gminy Zbójna
w BS Łomża O/Nowogród Nr 16875710112601965320000020.

Oświadczam, że zapoznałem/am/ się z warunkami przetargu i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Zobowiązuję się do stawienia w kancelarii notarialnej w wyznaczonym terminie celem spisania aktu notarialnego i poniesienia wszelkich opłat notarialnych.

W załączeniu:
1/ uwierzytelniona kopia tytułu prawnego (akt notarialny), jako dowód własności działki
Nr ………. położonej w Dobrym Lesie, która przylega do działki Nr 875.
2/ kopia dowodu wpłaty wadium w wysokości 150,00 zł .


…………………………… …………………………………
/data - nie później niż 24.10.2013 r. /podpis osoby składającej zgłoszenie/
godzina 900 złożyć zgłoszenie/

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 260/13
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11 września 2013 r.Wójt Gminy Zbójna
Ogłasza I przetarg pisemny ograniczony
na zbycie nieruchomości niezabudowanej, położonej we wsi Dobry Las, stanowiącej własność Gminy Zbójna, posiadającej Księgę Wieczystą KW LM1L/000/24947/4

Działka Nr 875 o pow. 0,0680 ha.
Cena wywoławcza – 3.000,00 zł.
Termin i miejsce złożenia zgłaszania uczestnictwa w przetargu: 24.10.2013 r. godzina 900
w Urzędzie Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8.
Termin i miejsce części jawnej przetargu – 28.10.2013 r. godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna.
Wadium – 150,00 zł.
Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość stanowi drogę.
Ogłoszenie zostanie wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna i w Sołectwie Dobry Las
oraz opublikowane zostanie na stronie internetowej: www.zbojna.powiatlomzynski.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 9, tel. 0-86 214-00-60.


Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 23 wrz 2013 09:50
Data opublikowania: poniedziałek, 23 wrz 2013 09:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 19 lis 2013 10:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1575 razy